ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 28/06/2019

Η Εταιρεία EPSILON NET A.E. γνωστοποιεί ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη του Νομού Θεσσαλονίκης, Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 – Ταχυδρομικός Κώδικας 555 34 – Κωνσταντινοπολίτικα, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 9.879.920 μετοχές σε σύνολο 11.175.440 μετοχών, ήτοι ποσοστό 88,41% επί του μετοχικού κεφαλαίου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου 01.01.2018 - 31.12.2018 μαζί με τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. Αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας ενώ αποφασίστηκε ο σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού από τα καθαρά κέρδη χρήσεως 2018 ύψους 35.662,78 ευρώ.

2. Ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 την συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018 και αποφάσισε την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2018-31.12.2018.

3. Εξέλεξε για τη χρήση 2019 τακτικό και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή.

4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για παρασχεθείσες υπηρεσίες για την περίοδο από 1/1/2018 μέχρι 31/12/2018 και για την περίοδο από 1/1/2019 μέχρι 28/6/2019.

5. Χορήγησε ειδική άδεια για σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.4548/2018 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία.

6. Ενέκρινε το περιεχόμενο όλο των συμβάσεων που έχει συνάψει η Εταιρεία κατά τη χρήση από 1/1 έως 31/12/2018.

7. Χορήγησε την προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Ν.4548/2018 άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Ενέκρινε την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, με σκοπό την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί “αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών”.

9. Ενέκρινε τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της περιόδου από 30.6.2018 έως και 31.12.2018 & από 1.1.2019 έως και 28.6.2019 και εξουσιοδότησε αυτό, όπως κατά την τρέχουσα διαχειριστική χρήση συνεχίσει την αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας.

Δείτε επίσης

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα