Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι το πλαίσιο που καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυντών, των Μετόχων και των λοιπών Συμμετόχων της εταιρείας. Οι Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει ο Όμιλος Epsilon Net είναι σύμφωνες η κείμενη νομοθεσία.
Η Εταιρεία θεωρεί ότι η ορθή εφαρμογή των Αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι κλειδί για την βιώσιμη ανάπτυξη της, αλλά και για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των Επενδυτών όλων των Συμμετόχων της.

Οι Αρχές που έχουν υιοθετηθεί καθορίζουν:
Τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
Τα δικαιώματα των Μετόχων και την ισότιμη πρόσβαση τους στα εταιρικά στοιχεία
Τη σχέση των συμμετόχων (υπαλλήλων, πελατών, επενδυτών)
Την τήρηση του Νομοθετικού Πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες της Εταιρείας
Τη διαφάνεια στις κάθε είδους οικονομικές συναλλαγές και αποφάσεις
Την λειτουργία των Επιτροπών και Συμβουλίων
Την υψηλή ποιότητα των προϊόντων που δημιουργεί

Κώδικες & Πολιτικές:
1. Κανονισμός Επιτροπής Ελέγχου (PDF)
2. Πολιτική Αμοιβών (PDF)

Δείτε επίσης

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2020

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2020

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Περιβαλλοντική Συνείδηση

Η...

Διαβάστε περισσότερα