ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Δυνάμει της από 15.11.2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της από 25.06.2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Εκδότρια»), αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων:

·Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού€ 667.368,00,με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με καταβολή μετρητών και τηνέκδοση έως 2.224.560 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη (εφεξής οι «Νέες Μετοχές» και από κοινού η «Αύξηση»),

·Η διάθεση των Νέων Μετοχών θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά αυτών στο επενδυτικό κοινό μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («Η.ΒΙ.Π.») (εφεξήςη «Δημόσια Προσφορά»),

·Η τυχόν υπέρ το άρτιο διάφορα θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».,

·Τη διαγραφή του συνόλου των Μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.»), υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Εισαγωγής αυτών στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.,

·Ο ορισμός της ανώτατης τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών, από κοινού με το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, σε € 2,80 ανά Νέα Μετοχή, σύμφωνα με την άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, και

·Οι Νέες Μετοχές της Εταιρείας θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος στα κέρδη της χρήσης 2019, εφόσον συντρέξουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για καταβολή μερίσματος από τη χρήση 2019. Επίσης, με την από 25.06.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, να προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2019 του ποσοστού των 35% των Καθαρών Κερδών μετά την αφαίρεση του Τακτικού Αποθεματικού.

Η Αύξηση θα καλυφθεί ως εξής:

-Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Νέων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 667.368 Νέες Μετοχές, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και

-Το υπόλοιπο 70% των Νέων Μετοχών (ήτοι έως και 1.557.192 Νέες Μετοχές, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών και Ιδιωτών επενδυτώνμε βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών (Ειδικών και Ιδιωτών επενδυτών).

Σε περίπτωση που η κάλυψη της Αύξησης δεν είναι πλήρης, θα ισχύσει το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μέχρι του ποσού της τελικής κάλυψης.

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (εφεξής «Τιμή Διάθεσης») θα καθοριστεί από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και το άρθρο 8 της απόφασης 9/687/3.7.2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Νέων Μετοχών.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και η Εταιρεία όρισαν ως ανώτατη τιμή το ποσό των €2,80 για εκάστη των Νέων Μετοχών.

Κατά την περίοδο που προηγήθηκε της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών, ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος έλαβε ενδεικτικές προσφορές από επαρκή αριθμό Ειδικών επενδυτών, ώστε να προσδιορίσει, σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, την τιμή που ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνθήκες ζήτησης της αγοράς. Η ανώτατη τιμή του εύρους τιμών δεν μπορεί να υπερβαίνει την κατώτατη κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 20%.

Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Μη, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση Μετοχών με Δημόσια Προσφορά. Η Τιμή Διάθεσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί σε ύψος το οποίο δεν καλύπτεται πλήρως η Δημόσια Προσφορά, εκτός αν πρόκειται για το κατώτατο όριο του δεσμευτικού εύρους τιμών.

Η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές στο Βιβλίο Προσφορών (διαδικασία «Book building»). Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της Δημόσιας Προσφοράς που αφορά τους Ειδικούς Επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών.

Οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις προσφορές τους για τις Νέες Μετοχές εντός του ακόλουθου δεσμευτικού εύρους τιμών:

Κατώτατη Τιμή Εύρους

Ανώτατη Τιμή Εύρους

2,36

2,70

Το συνολικό ύψος της Δημόσιας Προσφοράς θα ανέλθει κατά μέγιστο σε € 6.006.312 με βάση την ανώτατη τιμή του ως ανωτέρω εύρους.

Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του προαναφερθέντος δεσμευτικού εύρους τιμών και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 10.07.2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τιμή Διάθεσης βλέπε Κεφ. 4.6.1 «Τιμή Διάθεσης Μετοχών με Δημόσια Προσφορά» του από 01.07.2020 Ενημερωτικού Δελτίου που καταρτίστηκε για τη Δημόσια Προσφορά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η διάθεση των 2.224.560 προσφερόμενων Μετοχών θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά αυτών στο επενδυτικό κοινό μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.

Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. θα αποτελεί ο τίτλος της μίας (1) Μετοχής. Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται για μία (1) τουλάχιστον μονάδα διαπραγμάτευσης (δηλαδή για 1 Μετοχή) ή για ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης (π.χ. για 2, 5, 8 Μετοχές) μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π..

Ανώτατο όριο εγγραφής ανά επενδυτή, είναι η αξία του συνολικού αριθμού των Μετοχών που θα διατεθούν με τη Δημόσια Προσφορά, ήτοι 2.224.560 Μετοχές, ενώ ελάχιστο όριο συμμετοχής είναι η μία (1) Μετοχή.

Η Δημόσια Προσφορά και η τήρηση του Βιβλίου Προσφορών θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Ειδικότερα, η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την Τετάρτη 08.07.2020 και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 10.07.2020 και ώρα Ελλάδος 16:00 μ.μ. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ., εκτός της Παρασκευής 10.07.2020, κατά την οποία θα λήξει στις 16:00 μ.μ. Συντονιστής της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., έχει ορισθεί ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος.

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές υποβάλλουν τις αιτήσεις εγγραφής στο Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, στους Αναδόχους, καθώς και στα μέλη Η.ΒΙ.Π. και τους Χειριστές του λογαριασμού τους στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.

Οι Ειδικοί Επενδυτές, υποβάλλουν τις συμπληρωμένες αιτήσεις εγγραφής απευθείας στον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο και στους Αναδόχους.

Για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής στη Δημόσια Προσφορά των Μετοχών, πρέπει να διατηρεί Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»). και να υποβάλει, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, αίτηση εγγραφής για τις Νέες Μετοχές, σε συμμόρφωση με τους όρους και προϋποθέσεις του Ενημερωτικού Δελτίου.

Κάθε αίτηση εγγραφής:

(α) κατονομάζει τον επενδυτή που την υποβάλλει και προσδιορίζει υποχρεωτικά τον αριθμό της Μερίδας Επενδυτή και τον αριθμό του Λογαριασμού Αξιών του επενδυτή,

(β) περιλαμβάνει αίτημα εγγραφής του επενδυτή στη Δημόσια Προσφορά, καθώς και αίτημα - δήλωση ανάληψης υποχρέωσης κάλυψης προσδιοριζόμενου ακεραίου αριθμού Μετοχών, με ελάχιστο επιτρεπτό όριο τη μία (1) Μετοχή και μέγιστο επιτρεπτό όριο τις δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερις πεντακόσιες εξήντα (2.224.560) Μετοχές,

(γ) εφόσον αφορά σε Ειδικό Επενδυτή, υποβάλλεται από τον Ειδικό Επενδυτή,

(δ) είναι νομικά δεσμευτική, και

(ε) δεν δύναται να ανακληθεί ή τροποποιηθεί μετά από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς.

Οι επενδυτές δεν βαρύνονται με κόστη και φόρους για τη μεταβίβαση των Νέων Μετοχών και την καταχώρησή τους στους Λογαριασμούς Αξιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης, βλ. Ενότητα 4.6.3 «Διαδικασία Διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών με Δημόσια Προσφορά» του από 01.07.2020 Ενημερωτικού Δελτίου που καταρτίστηκε για τη Δημόσια Προσφορά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του δεσμευτικού εύρους τιμών. Η αξία της συμμετοχής για τους Ιδιώτες Επενδυτές ορίζεται ως ο αριθμός των αιτούμενων Μετοχών επί την ανώτατη τιμή του δεσμευτικού εύρους που θα ανακοινωθεί.

Το ποσοστό μετοχών που θα κατανεμηθεί στους Ιδιώτες Επενδυτές θα είναι τουλάχιστον ίσο του 30% του συνόλου των μετοχών που προσφέρονται με Δημόσια Προσφορά (ήτοι 667.368 μετοχές, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης).

Σε περίπτωση κατά την οποία η συνολική ζήτηση εκ μέρους Ιδιωτών Επενδυτών υπολείπεται του ποσοστού 30% του συνόλου των Νέων Μετοχών, οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών θα ικανοποιηθούν πλήρως, έως του ύψους για το οποίο εκδηλώθηκε πράγματι ζήτηση, οι δε Μετοχές, που αντιστοιχούν στην υστέρηση έναντι του συνολικού ποσοστού 30% του συνόλου των Νέων Μετοχών, θα μεταφερθούν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών προς διάθεση.

Κατά την κατανομή των προσφερόμενων με Δημόσια Προσφορά Μετοχών στα φυσικά και νομικά πρόσωπα και οντότητες, που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών, θα δοθεί προτεραιότητα σε όλες τις αιτήσεις εγγραφής για το τμήμα τους που αφορά έως 333 Μετοχές («κατά προτεραιότητα όριο»), εφόσον τελικά κατανεμηθεί στη συγκεκριμένη κατηγορία το 30% της Δημόσιας Προσφοράς. Το κατά προτεραιότητα όριο δύναται να αναπροσαρμοστεί προς τα κάτω με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί κατά τη Δημόσια Προσφορά με μείωση του ανά επενδυτή κατανεμημένου αριθμού Μετοχών.

Ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος θα ενημερώσει, μετά το πέρας της Δημόσιας Προσφοράς, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το επενδυτικό κοινό για το κατά προτεραιότητα όριο της τελικής κατανομής.

Αν μετά την ικανοποίηση των κατά προτεραιότητα εγγραφών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, παραμένουν αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα κατανεμηθούν στους Ιδιώτες Επενδυτές που ενεγράφησαν για αριθμό Μετοχών μεγαλύτερο του τελικά διαμορφωμένου κατά προτεραιότητα ορίου, αναλογικά με βάση το μη ικανοποιηθέν τμήμα της εγγραφής τους. Αν μετά την ανωτέρω κατανομή παραμένουν αδιάθετες Μετοχές, θα κατανεμηθεί από μία επιπλέον μονάδα διαπραγμάτευσης στους επενδυτές που είχαν τα μεγαλύτερα ανικανοποίητα τμήματα της εγγραφής τους. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι Ιδιώτες Επενδυτές έχουν το ίδιο ύψος αδιάθετου υπολοίπου θα δοθεί προτεραιότητα σε αυτόν/αυτούς που υπέβαλλαν νωρίτερα την εντολή.

Ο αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών για την απόκτηση Μετοχών γίνονται δεκτές, εφόσον έχει καταβληθεί στο Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, στους Αναδόχους καθώς και στα μέλη Η.ΒΙ.Π. και τους Χειριστές του λογαριασμού τους στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής μέσω της Υπηρεσίας Η.Β.ΙΠ., σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο της συμμετοχής είτε έχει δεσμευθεί το ισόποσο της συμμετοχής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων των επενδυτών πελατών τους ή σε λογαριασμούς του άυλων τίτλων ομολόγων ή εντόκων γραμματίων κεντρικών κυβερνήσεων χωρών της Ζώνης Α όπως αυτή ορίζεται στην ΠΔ/ΤΕ/2524/23.7.2003 (εφεξής «Ζώνη Α»), είτε, τέλος, έχει δεσμευθεί το προϊόν συμφωνίας επαναγοράς φυσικών τίτλων (Reverse Repo) κεντρικών κυβερνήσεων της Ζώνης Α. Η συμμετοχή στη Δημόσια Προσφορά δεν μπορεί να γίνει με προσωπική επιταγή ή με τη δέσμευση άλλων αξιογράφων ή αξιών, όπως μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ή με την παροχή οποιασδήποτε άλλης μορφής εξασφάλισης, όπως εγγυητικής επιστολής, ενεχύρου επί αξιογράφων, εκχώρησης απαιτήσεων κ.λπ. Οι αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον οι Ιδιώτες Επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών βάσει των οποίων εγγράφονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής των Ιδιωτών Επενδυτών, βλ. Ενότητα 4.6.5 «Διαδικασία Συμμετοχής των Ιδιωτών Επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά» του από 01.07.2020 Ενημερωτικού Δελτίου που καταρτίστηκε για τη Δημόσια Προσφορά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η διαδικασία υποβολής των προσφορών των Ειδικών Επενδυτών θα διαρκέσει από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς.

Οι προσφορές των Ειδικών Επενδυτών στο Η.ΒΙ.Π. πρέπει να περιλαμβάνουν τον αριθμό Νέων Μετοχών που επιθυμεί να αποκτήσει ο επενδυτής και την αντίστοιχη τιμή, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται εντός του καθορισμένου εύρους τιμών. Κάθε Ειδικός Επενδυτής μπορεί να αιτηθεί την συμμετοχή του σε μέχρι τρεις (3) διαφορετικές τιμές προσδιορίζοντας και τις αντίστοιχες ποσότητες για κάθε τιμή.

Ως αξία συμμετοχής νοείται το γινόμενο του αιτούμενου αριθμού των Μετοχών επί την τιμή της Δημόσιας Προσφοράς, ή αν δεν υπάρχει τέτοια, επί την ανώτατη τιμή του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους τιμών.

Επίσης οι Ειδικοί Επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν το μέγιστο αριθμό Νέων Μετοχών που επιθυμούν να τους κατανεμηθεί ως ποσοστό επί τις εκατό (%) του συνολικού ποσού των Νέων Μετοχών που θα εκδοθεί και έως του οποίου θα περιορίζεται τελικώς η συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Η τιμή που θα συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση εγγραφής, η οποία θα είναι εντός του ανακοινωθέντος εύρους, θα είναι με βήμα τιμής € 0,02.

Το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των Νέων Μετοχών, κατά τα ανωτέρω, πρέπει να έχει καταβληθεί στο λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέχρι τις 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδος της δεύτερης εργάσιμης ημέρας από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π. Ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος, σε συνεργασία με την Εταιρεία, δύναται κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να παρατείνουν την εν λόγω χρονική προθεσμία μέχρι τις 11:55 π.μ. ώρα Ελλάδος, της ίδιας ημέρας. Καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του Η.ΒΙ.Π., οι Ειδικοί Επενδυτές θα μπορούν να τροποποιήσουν τις προσφορές τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής των Ειδικών Επενδυτών, βλ. Ενότητα 4.6.4 «Διαδικασία Συμμετοχής των Ειδικών Επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά» του από 01.07.2020 Ενημερωτικού Δελτίου που καταρτίστηκε για τη Δημόσια Προσφορά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Νέων Μετοχών στους επενδυτές ως εξής:

·Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 667.368 Μετοχές σε περίπτωση πλήρους κάλυψης) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και

·Το υπόλοιπο έως και 70% των Μετοχών (ήτοι έως και 1.557.192 Μετοχές, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών και Ιδιωτών επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών (Ειδικών και Ιδιωτών επενδυτών).

Σε περίπτωση κατά την οποία η συνολική ζήτηση εκ μέρους Ιδιωτών Επενδυτών υπολείπεται του ποσοστού 30% του συνόλου των προς διάθεση Μετοχών, οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών θα ικανοποιηθούν πλήρως, έως του ύψους για το οποίο εκδηλώθηκε πράγματι ζήτηση, οι δε Μετοχές, που αντιστοιχούν στην υστέρηση έναντι του συνολικού ποσοστού 30% του συνόλου των προς διάθεση Μετοχών, θα μεταφερθούν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών προς διάθεση.

Εφόσον η έκδοση οριστικής απόφασης περί της Εισαγωγής από το Χ.Α. σχετικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου διασποράς είναι αρνητική, θα αποδοθούν πίσω τα κεφάλαια στους επενδυτές εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και δεν θα λάβουν Μετοχές της Εκδότριας, ενώ οι Μετοχές της Εταιρείας θα παραμείνουν σε διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.

Τα δεσμευθέντα ποσά καταθέσεων υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο κ.λπ.) μέχρι την αποδέσμευσή τους, καθώς επίσης και η επιστροφή του τυχόν καταβληθέντος επιπλέον ποσού μετρητών θα γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα επιτόκια ανά τράπεζα και κατηγορία καταθέσεων.

Οι επενδυτές δεν βαρύνονται με κόστη και φόρους για τη μεταβίβαση των προσφερόμενων Μετοχών και την καταχώρησή τους στους Λογαριασμούς Αξιών.

Ο αριθμός των Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης.

Ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και οι Ανάδοχοι δεν έχουν αναλάβει την κάλυψη τυχόν αδιάθετων Μετοχών, αλλά μόνον τη διάθεσή τους στο επενδυτικό κοινό. Επισημαίνεται ότι, στην παρούσα Δημόσια Προσφορά δεν προβλέπονται πράξεις σταθεροποίησης της τιμής των Μετοχών.

Ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και οι Ανάδοχοι δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την ικανοποίηση των όρων περί διασποράς των Μετοχών που έχουν επιβληθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ούτε προς τις συνέπειες από τυχόν μη ικανοποίηση των όρων αυτών.

Σημειώνεται επίσης ότι, ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και οι Ανάδοχοι δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την ενδεχόμενη μη Εισαγωγή των Μετοχών της Εταιρείας στην Αγορά του Χ.Α., είτε ο λόγος αφορά στην Εταιρεία είτε όχι.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατανομής, βλ. Ενότητα 4.6.6 «Διαδικασία Κατανομής της Δημόσιας Προσφοράς» του Ενημερωτικού Δελτίου που καταρτίστηκε για τη Δημόσια Προσφορά.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τις μετοχές και τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών περιλαμβάνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση της 01.07.2020, διότι πληροί τα πρότυπα της πληρότητας, της δυνατότητας κατανόησης και της συνεκτικότητας που επιβάλλονται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει. Η εν λόγω έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ευνοϊκή γνώμη για την Εταιρεία και την ποιότητα των Νέων Μετοχών που αποτελούν το αντικείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις κινητές αξίες της Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή από την 02.07.2020 στις ακόλουθεςιστοσελίδες:

-του Χρηματιστηρίου Αθηνών

(https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/company-prospectus/-/select-company/1175),

-της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

(http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia),

-της Εταιρείας

(https://www.epsilonnet.gr/content.aspx?id=3518)

-του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και Συμβούλου Έκδοσης «ALPHA BANK Α.Ε.»
(
https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia)

-του Αναδόχου «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»
(https://www.betasecurities.com/wp-content/uploads/documents/epsilonnet-sci-newsletter)


-και του Αναδόχου «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»
(http://www.cyclos.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1.aspx)

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, στο Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων (Λεωφ. Συγγρού 350, 176 74 Καλλιθέα, αρμόδιος κα. Μαρίνα Μαντζουράνη, τηλ 211 500 7000), στα γραφεία της Eταιρείας στην Θεσσαλονίκη (πάροδος 17ης Νοέμβρη 87, Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας), και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου «ALPHA BANK A.E.» (Σταδίου 40, 10252, Αθήνα, τηλ. 210-3260000), και των Αναδόχων «ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (Λεωφ. Αλεξάνδρας 29, 11473 Αθήνα, τηλ. 210-6478900) και «ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (Πανεπιστημίου 39, 10564 Αθήνα, τηλ. 210-3364300).

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα τηςΔημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής του συνόλου των Μετοχών στο Χ.Α. παρουσιάζεται ακολούθως:

Γεγονός

Ημερομηνία

Έγκριση από το Χ.Α. της Εισαγωγής των 13.400.000 Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου Εισαγωγής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Νέων Μετοχών και της επίτευξης επαρκούς διασποράς των Μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α.

Παρασκευή, 26.06.2020

Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Τετάρτη, 01.07.2020

Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού (EE) 2017/1129, στο ΗΔΤ του Χ.Α. στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στις ιστοσελίδες του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και των Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς

Πέμπτη, 02.07.2020

Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου

Πέμπτη, 02.07.2020

Δημοσίευση, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α., ανακοίνωσης δεσμευτικού εύρους τιμών στο ΗΔΤ του Χ.Α., στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στις ιστοσελίδες του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και των Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς

Δευτέρα 06.07.2020

Παύση Διαπραγμάτευσης των Μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.*

Τρίτη 07.07.2020

Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς

Τετάρτη, 08.07.2020

Λήξη Δημόσιας Προσφοράς

Παρασκευή, 10.07.2020

Ανακοίνωσης της Τιμής Διάθεσης και κατανομή των Νέων Μετοχών

Δευτέρα,13.07.2020

Αποδέσμευση κεφαλαίων επενδυτών και καταβολή αντιτίμου των κατανεμηθεισών Μετοχών από τους Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές

Τρίτη, 14.07.2020

Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων από την Εκδότρια.

Παράδοση των Μετοχών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης στις Μερίδες τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.

Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.

Τρίτη, 14.07.2020

Διαγραφή των Μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. *

Τετάρτη, 15.07.2020

Έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχώντης Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

Τετάρτη, 15.07.2020

*Εφόσον η έκδοση οριστικής απόφασης περί της Εισαγωγής από το Χ.Α. σχετικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου διασποράς είναι αρνητική, οι Μετοχές της Εταιρείας θα παραμείνουν σε διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στον Τύπο.

Θεσσαλονίκη, 07 Ιουλίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της

EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Δείτε επίσης

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα