ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 02/09/2020

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 02/09/2020.

Η Εταιρεία με την επωνυμία «EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «EPSILON NET A.E» γνωστοποιεί, ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 2α Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 - Ταχυδρομικός Κώδικας 555 34 – Κωνσταντινοπολίτικα), παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 10.887.726 μετοχές σε σύνολο 13.400.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 81,25% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και οι Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2019 (από 01.01.2019 έως 31.12.2019), μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη γ.σ ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.887.726

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 10.887.726 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 0 ή ποσοστό 0,00%.

Αριθμός Αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%.

2.Εγκρίθηκε η διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και η διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρείας συνολικού ποσού τριακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (348.694,80€) που αντιστοιχεί σε μέρισμα ευρώ 0,026022 ανά μετοχή, εκ του οποίου θα παρακρατηθεί φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και συνεπώς το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε ευρώ 0,0247209. Ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) εγκρίθηκαν η 12/10/2020 και η 13/10/2020 αντίστοιχα, ενώ το αντίστοιχο ποσό του μερίσματος θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στους μετόχους από την 19/10/2020. Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του ΧΑΑ.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη γ.σ ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.887.726

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 10.887.726 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 0 ή ποσοστό 0,00%.

Αριθμός Αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%.

3. Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και αποφασίστηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη γ.σ ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:10.887.726

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 10.887.726 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 0 ή ποσοστό 0,00%.

Αριθμός Αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%.

4. Εξέλεξε για τον διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης 2020 την ελεγκτική εταιρεία "Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε." (ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.) και ο σχετικός έλεγχος θα διενεργηθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές μέλη της: Δρακόπουλο Δημήτριο με ΑΜ ΣΟΕΛ 40061, Α.Φ.Μ 117802410 και ΑΔΤ ΑΒ201507 ως τακτικό ελεγκτή και Σκαλιώτου Ελένη με ΑΜ ΣΟΕΛ 23671, Α.Φ.Μ 053800096 και ΑΔΤ ΑΕ054321 ως αναπληρωματικό ελεγκτή.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη γ.σ ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:10.887.726

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 10.887.726 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 0 ή ποσοστό 0,00%.

Αριθμός Αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%.

5. Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019, το πλήρες κείμενο της οποίας είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της Εταιρείας (http://www.epsilonnet.gr).

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη γ.σ ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.887.726

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 10.887.726 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 0 ή ποσοστό 0,00%.

Αριθμός Αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%.

6. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αποζημιώσεις και αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2019 για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες και εγκρίθηκε η προκαταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2020, έως και την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη γ.σ ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:10.887.726

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 10.887.726 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 0 ή ποσοστό 0,00%.

Αριθμός Αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%.

7. Εγκρίθηκε η αγορά από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι 5% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί), κατ’ άρθρο 49 του ν. 4548/2018, εντός (24) μηνών από την έγκριση, ήτοι έως την 02/09/2022, με κατώτατο όριο απόκτησης 1,00 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης 5,00 ευρώ ανά μετοχή και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει, εντός των προαναφερθέντων πλαισίων, τον ακριβή χρόνο, αριθμό και την τιμή των προς απόκτηση μετοχών.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη γ.σ ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.887.726

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 10.887.726 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 0 ή ποσοστό 0,00%.

Αριθμός Αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%.

8. Εγκρίθηκε το περιεχόμενο των συμβάσεων που έχει συνάψει η εταιρεία κατά τη χρήση από 1/1/2019 έως 31/12/2019 και περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη γ.σ ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.887.726

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 10.849.476 ή ποσοστό 99,65%.

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 38.250 ή ποσοστό 0,35%.

Αριθμός Αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%.

9. Εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου στη διάρκεια της χρήσης 2019 και τέθηκε υπόψη των μετόχων, η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2019, η οποία είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (http://www.epsilonnet.gr).

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη γ.σ ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.887.726

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 10.887.726 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 0 ή ποσοστό 0,00%.

Αριθμός Αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%.

Θεσσαλονίκη 02/09/2020

EPSILON NET AE

Δείτε επίσης

Epsilon Digital - Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης | Περισσότερες από 15.000 επιχειρήσεις μας εμπιστεύονται καθημερινά για την Ηλεκτρονική τους Τιμολόγηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου!

Epsilon Digital - Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης | Περισσότερες από 15.000 επιχειρήσεις μας εμπιστεύονται καθημερινά για την Ηλεκτρονική τους Τιμολόγηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου!

Διαβάστε περισσότερα

Epsilon Training: 9η Συνεχόμενη Βράβευση με Διπλή Διάκριση στα Education Leaders Awards 2024

Epsilon Training: 9η Συνεχόμενη Βράβευση με Διπλή...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα από την EPSILON NET με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα από την EPSILON NET με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα