Όμιλος Epsilon Net - Αποτελέσματα A’ εξαμήνου 2020

Αύξηση τζίρου 7,30%, και σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών μετά φόρων με ποσοστό 54,03% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω της πανδημίας (Covid-19).

Τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου EPSILON NET στο Α’ Εξάμηνο του 2020, επιβεβαιώνουν τη δυναμική πορεία του ομίλου ακόμη και μέσα στις δύσκολες και αντίξοες συνθήκες της τελευταίας περιόδου. Ο Όμιλος παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες, κατόρθωσε να πετύχει σημαντική αύξηση όλων των οικονομικών μεγεθών του και ταυτόχρονα να συνεχίσει με συνέπεια την υλοποίηση του επενδυτικού του πλάνου
. Παράλληλα, τέθηκαν οι βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, με την κυκλοφορία καινοτόμων εφαρμογών λογισμικού και την επίτευξη νέων συνεργασιών.

Σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που έληξαν την 30.06.2020,και οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της μητρικής Εταιρείας Epsilon Net έχουν ως εξής:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το Α’ 6μηνο 2020διαμορφώθηκε στα 8,45 εκ. € έναντι 7,87 εκ. € κατά το αντίστοιχο Α’ 6μηνο 2019, σημειώνοντας αύξηση 7,30 %. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά το Α’ 6μηνο 2020 διαμορφώθηκε στα 6,26 εκ. € έναντι 5,86 εκ. € κατά το Α’ 6μηνο 2019, σημειώνοντας αύξηση 6,94 %.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA
): Τα κέρδη προ φόρων – χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το α’ εξάμηνο του 2020για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε €1,83εκ., έναντι €1,56εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2019,σημειώνοντας αύξηση 17,07%, ενώ για την μητρική διαμορφώθηκαν σε €1,42εκ., έναντι €1,25εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2019,σημειώνοντας αύξηση 13,54%

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ: Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητεςγια τον όμιλο κατέγραψαν κέρδη €1,00εκ.για την περίοδο έναντι κερδών €0,65εκ. την αντίστοιχη περίοδο το2019,σημειώνοντας αύξηση 54,03%.Για την μητρική εταιρεία διαμορφώθηκαν σε €0,76εκ. το εξάμηνο του 2020 έναντι €0,43εκ. του 2019, σημειώνοντας αύξηση 76,09%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου, για την περίοδο που έληξε την 30.06.2020 διαμορφώθηκαν σε €11,13εκ., το θετικό καθαρό ταμείο (μετά την αφαίρεση των δανειακών υποχρεώσεων) ανέρχεται σε €4,49 εκ. και τα ίδια κεφάλαια σε €15,19εκ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα ανωτέρω ταμειακά διαθέσιμα δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσό των 4,92 εκ. ευρώ που προήλθε από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στις 15/7/2020 για την εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του ΧΑ, δημιουργώντας ένα συνολικό ποσό διαθεσίμων κεφαλαίων για μελλοντικές επενδύσεις που ξεπερνά τα 16 εκ. ευρώ.


Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Epsilon Net, κ. Ιωάννης Μίχος, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα προέβη στην ακόλουθη δήλωση:


«Κατά το 1ο εξάμηνο του 2020,ο Όμιλος της Epsilon Net συνεχίζει να καταγράφει σημαντικούς αυξητικούς ρυθμούς κερδοφορίας, με παράλληλη αύξηση τζίρου,ισχυροποιώντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο που κατέχει στον κλάδο καιεπιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό της Διοίκησης.

Η μεγάλη αισιοδοξία και οι προσδοκίες μας για συνέχιση της αναπτυξιακής μας πορείας την επόμενη περίοδο επιβεβαιώνονται επιπλέον με:

-Την πρόσφατη πιστοποίησή μας από την ΑΑΔΕ ωςΠάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησηςπου δημιουργεί νέα δεδομένα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Ελληνικών επιχειρήσεων και ενισχύει περαιτέρω τη διεύρυνση του πελατολογίου μας.

-Την εξαγορά τηςHoteliga International sp. Z o.o, που ενδυναμώνει την ήδη σημαντική μας θέση στο κομμάτι του hospitality με εξωστρεφή προσανατολισμό και

-Τη σημαντική μας ρευστότητα που εγγυάται τις επόμενες επενδύσεις μας.

Τέλος είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός του Ομίλου, ενισχύεται περαιτέρω και από την ολοένα αυξανόμενη αναγκαιότητα, εξαιτίας και των ιδιαίτερων συνθηκών της τελευταίας περιόδου για εργασία από απόσταση.

Ο Όμιλος της Epsilon Net, έχοντας ως απώτερο στόχο την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των επιχειρήσεων, επενδύει διαχρονικά στην τεχνολογική καινοτομία, με web, cloud και mobile εφαρμογές για την οργάνωση και λειτουργία των εμπορικολογιστικών τους τμημάτων, καθώς και των τμημάτων HR, δημιουργώντας παράλληλα μέσα και από σημαντικές συνεργασίες, τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την αύξηση της πελατειακής του βάσης.

Συνεχίζουμε με την ίδια δυναμική τον πρωταγωνιστικό μας ρόλο στην αγορά της πληροφορικήςμε δέσμευσή μας την συνεχή ανάπτυξη, και την περαιτέρω ενδυνάμωση της αξίας του ομίλουγια το μακροπρόθεσμο συμφέρον των μετόχων, των συνεργατών και των πελατών μας.»Η Epsilon Net ιδρύθηκε το 1999, και δραστηριοποιείται στον στους τομείς της πληροφορικής, (Epsilon Net Software), της δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο (Epsilon Net Network) και της εξειδικευμένης εκπαίδευσης (Epsilon Net Training).. Απασχολεί 374 εργαζόμενους (ΕΜΕ) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, διαθέτοντας ένα ολοκληρωμένο, διαρκώς αυξανόμενο δίκτυο 300 συνεργατών στην Ελλάδα. Είναι η μοναδική εταιρεία ανάπτυξης και πώλησης προϊόντων επιχειρησιακού λογισμικού στην Ελλάδα, που βραβεύεται 7η συνεχόμενη φορά για το εργασιακό της περιβάλλον Την 15. 07. 2020 μετέβη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από την ΕΝ.Α, στην οποία και εισήχθη το 2008. Περισσότερες πληροφορίες στο www.epsilonnet.gr

Δείτε επίσης

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα