Ανακοίνωση για την Καταχώρηση στο ΓΕΜΗ Απόσχισης

Η Εταιρία με την επωνυμία «EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» (εφεξής η «Εισφέρουσα Εταιρία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι σε συνέχεια των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε την 18η Ιουνίου 2021 και της υπ’ αριθμ.72046/28.06.2021 εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ:9ΝΟ646ΜΤΛΡ-Ι69), η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την ίδια ημέρα με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2571373, ολοκληρώθηκε η Απόσχιση του Κλάδου των εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP που έχουν αναπτυχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας PYLON και πιο συγκεκριμένα τα προϊόντα Pylon Commercial, Pylon ERP, Pylon CRM, Pylon Shop, Pylon Auto Service, Pylon Auto & Moto Cube, Pylon Retail, Pylon Entryτης εταιρείας EPSILON NET A.E. («η Εισφέρουσα Εταιρία») και η εισφορά του, στην κατά 57,60% θυγατρική της εταιρία με την επωνυμία «Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικής» με το δ.τ «Epsilon SingularLogic Α.Ε.» (επωφελούμενη εταιρία), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019(άρθρο 57 παρ.2), του Ν. 4548/2018 και των διατάξεων του Ν. 4172/2013.

Με την έγκριση της απόσχισης επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α) Η Επωφελούμενη Εταιρία υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης περιουσίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στη λογιστική κατάσταση του Εισφερόμενου Κλάδου (κατά την 28.02.2021) και διαμορφώθηκε μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της απόσχισης.

β) Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρίας, αυξήθηκε κατά το ποσό των €10.000.000 με την έκδοση 10.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1 εκάστης, που αναλήφθηκαν στο σύνολό τους από την Εισφέρουσα Εταιρία. Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €10.025.000,00 διαιρούμενο σε 10.025.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη, και η Εισφέρουσα Εταιρία κατέχει σε ποσοστό το 99,89% του μετοχικού κεφαλαίου της Επωφελούμενης Εταιρίας.

Σημειώνεται ότι για την εν λόγω απόσχιση Κλάδου δεν απαιτείται η έκδοση πληροφοριακού σημειώματος κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.1.3.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Δείτε επίσης

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα