Επιτροπή Ελέγχου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021 αποφάσισε: α) η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, β) η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία στην πλειοψηφία τους ή στο σύνολο τους θα είναι ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά μέλη) που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, γ) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και δ) ο Πρόεδρος της Επιτροπής να ορίζεται από τα μέλη της και να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τα κάτωθι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

2. ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

3. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μέλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δείτε επίσης

Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 30.06.2021 αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1) τη σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποτελούμενης...

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέριος Καραμπίνας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα