Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά μέλη) που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη της και είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαρκεί όσο η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τουλάχιστον (4) φορές ετησίως και βασικές αρμοδιότητές της είναι οι ακόλουθες:

- H παρακολούθηση του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας,

- H παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,

- H παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης,

- Η παροχή γενικών κατευθύνσεων προς τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου όσον αφορά στο πλαίσιο εργασίας και τις δραστηριότητες που θα ελεγχθούν και

- Η ενημέρωσή της σε τακτική βάση για την πορεία των εργασιών της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, όπως αυτή συστάθηκε με την από 30/06/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Epsilon Net έχει ως εξής:

1. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

2. ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

3. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μέλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δείτε επίσης

Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) είναι ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά μέλη) που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν....

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέριος Καραμπίνας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα