EPSILON NET: Δυναμική είσοδος στον τομέα του Fintech με την εξαγορά του 88% της εταιρίας πληροφορικής PCS

Η EPSILON NET ανακοινώνει τη συμφωνία απόκτησης (πλειοψηφικού) ποσοστού 88% στην εταιρία με την επωνυμία «PROFESSIONAL COMPUTER SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «PROFESSIONAL C.S. AE» (εφεξής PCS), η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων λύσεων πληροφορικής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα (www.pcs.gr).

Η PCS έχει μακροχρόνια εμπειρία στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών λογισμικού για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα & ασφαλιστικούς οργανισμούς, συνδυάζοντας την εξειδικευμένη γνώση των χρηματοοικονομικών δεδομένων με το υψηλό επίπεδο τεχνολογικών δεξιοτήτων.

Η εταιρία διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις για:

  • Wealth Management
  • Fund Management & Distribution
  • Pension Administration
  • Brokerage
  • Custody & Corporate Actions

Η προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων για τον ιδιαίτερα απαιτητικό χρηματοπιστωτικό κλάδο, και ο επαγγελματισμός των στελεχών της εταιρείας έχουν συμβάλλει ώστε η PCS να υλοποιήσει έργα σε πάνω από δέκα (10) χώρες στην Ευρώπη και στην Αφρική όπως Λουξεμβούργο, Κύπρο, Μάλτα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Τουρκία, Πολωνία, Κένυα και φυσικά στην Ελλάδα.

Οι λύσεις της PCS αξιοποιούν και εφαρμόζουν τις πιο αξιόπιστες πλατφόρμες δεδομένων και τεχνολογίας επιτυγχάνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό του οργανισμού με μείωση του κόστους εργασίας και αύξηση της ποιότητας και της αξίας των υπηρεσιών του.

Ο κύκλος εργασιών της PCS για τη χρήση του 2020 ανήλθε σε 2,35 εκατ. Ευρώ. Στην τρέχουσα χρήση και πιο συγκεκριμένα την περίοδο 1/1 έως 30/09/2021, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας διαμορφώθηκεσε 2,08 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 22% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου ενώ τα κέρδη προ φόρων για την περίοδο του πρώτου εννεάμηνου του 2021 ανήλθαν σε 367 χιλ. ευρώ.

Σημειώνουμε επίσης ότι η εταιρεία είχε την 30/09/2021 ταμειακά διαθέσιμα ύψους 1,43 εκατ. ευρώ και δανεισμό ύψους 0,04 εκατ. Ευρώ.

Στην EPSILON NET και υπό την προϋπόθεση της παροχής των ειδικών αδειών των άρθρων 99 επ. του ν. 4548/2018 (βάσει της από 11/11/2021 σχετικής ανακοίνωσης) θα μεταβιβαστεί, από την SINGULARLOGIC Α.Ε ποσοστό 25,25% και από την EPSILON SINGULARLOGIC Α.Ε επίσης ποσοστό 25,25% και συνολικά από τις δύο (2) ως άνω εταιρίες θα της μεταβιβαστεί, ποσοστό 50,50% της PCS. Επιπλέον η EPSILON NET ολοκλήρωσε την εξαγορά από την εταιρία NANOPHASE LIMITED, ποσοστού 37,50% της PCS. Το συνολικό τίμημα για την εξαγορά και απόκτηση ποσοστού 88% της PCS θα ανέλθει σε 2,23 εκατ. Ευρώ.

Πρέπει να επισημανθεί ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής της εταιρίας, κ. Γεώργιος Ξενόφος, θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του,διατηρώντας παράλληλα το 11,5% της PCS, ενώ το υπόλοιπο 0,5% ανήκει σε άλλους μετόχους.

Η συγκεκριμένη εξαγορά αφενός μεν υλοποιεί τον σχεδιασμό της EPSILON NET για είσοδο σε ειδικές κάθετες αγορές, παρέχοντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες με στόχο την διεύρυνση της πελατειακής του βάσης, αφετέρου αποτελεί το πρώτο βήμα για τη σταδιακή είσοδο του Ομίλου στο δυναμικό τομέα του Fintech στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στόχος της διοίκησης είναι να συμβάλει ολοκληρωμένα στην μετεξέλιξη της PCS σε Innovation Hub για την ανάπτυξη λύσεων στον τομέα Digital Servicesμε έμφαση αρχικά στο Asset and Investment Management.

Παράλληλα ο Όμιλος εξετάζει την ανάπτυξη πρόσθετων λύσεων στους τομείς των χρηματοοικονομικών προιόντων και συναλλαγών με στόχο την ολοκληρωμένη παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στο συγκεκριμένο χώρο.

Ο Όμιλος ακολουθεί με συνέπεια και συνέχεια τον επιχειρηματικό του σχεδιασμό σε επίπεδο συνεχούς οργανικής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα προχωρεί σε εξαγορές και τεχνολογικές συνεργασίες με στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς και του συνόλου των οικονομικών μεγεθών του.

Στρατηγικός στόχος της διοίκησης παραμένει η συνεχής παραγωγή αξίας για το προσωπικό, τους συνεργάτες και τους μετόχους, ως ο μεγαλύτερος Όμιλος Επιχειρησιακού Λογισμικού στην Ελλάδα.Δείτε επίσης

Η Ticketmaster Hellas επιλέγει το Epsilon Digital, τον πιστοποιημένο πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης του Ομίλου Epsilon Net, για την ηλεκτρονική της τιμολόγηση

Ο χώρος του θεάματος και της ψυχαγωγίας εμπιστεύεται τον Όμιλο Epsilon Net για τον ψηφιακό του μετασχηματισμό!

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Epsilon Net: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 2021. Ιδιαίτερα σημαντική άνοδος 148% στον κύκλο εργασιών με αύξηση 354% στα κέρδη προ φόρων.

O Όμιλος Εταιριών EPSILON NET, ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη και την εξέλιξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας κατά το Γ’ Τρίμηνο της χρήσης 2021.

Διαβάστε περισσότερα

Το Galaxy ERP της Epsilon SingularLogic του Ομίλου Epsilon Net επέλεξε ο Όμιλος Lelos για τον ψηφιακό του μετασχηματισμό

Η Epsilon SingularLogic εισέρχεται δυναμικά στον κλάδο των Φαρμακαποθηκών με την υπογραφή και την έναρξη μεγάλου έργου Πληροφορικής με τον Όμιλο Lelos Group για τον ολοκληρωμένο ψηφιακό του μετασχηματισμό.

Διαβάστε περισσότερα