v16.12.2.0 (04-01-17) - Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων σύμφωνα με την ΑΔΑ 142036/0092 στις 19/12/2016

Σας ενημερώνουμε, ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμη η νέα έκδοση (ver. 16.12.2.0.) του προγράμματος Business Μισθοδοσία.

Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

1. Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων σύμφωνα με την ΑΔΑ 142036/0092 στις 19/12/2016.
Πιο αναλυτικά στην παραπάνω ΑΔΑ αναφέρονται τα εξής:

- Ενσωμάτωση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στις συντάξιμες αποδοχές για όσα από τα πρόσωπα υπηρετούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ βαθμού και υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3660/2008 (A 78).
- Επειδή το εικονικό ποσό των 140,80€ των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 3513/2006 (Α 265) δεν περιλαμβάνεται στις αποδοχές των υπαλλήλων που υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο του ν. 4354/2015 και ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016, δεν μπορεί να αποτελεί τμήμα των συντάξιμων αποδοχών τους, από 1-1-2017 και μετά δεν υπόκειται σε κράτηση ασφαλιστικών εισφορών.


Στην εφαρμογή αναφορικά με το
- 1ο ενσωματώθηκε παραμετρικά μια νέα επιλογή που λέγεται «Συμμετοχή του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας στην Σύνταξη Δημοσίου». Η παραπάνω επιλογή ενσωματώθηκε στις επιπλέον παραμέτρους ταμείου που εμφανίζεται μέσω του μπλε button που υπάρχει δεξιά από το πεδίο «Ομάδα Ταμείου» στο tab Ασφαλιστικά της καρτέλας εργαζομένου.
- 2ο σε όλα τα ταμεία στα οποία υπήρχε το ταμείο - κράτηση της επιπλέον προσαύξησης των 140,80 πραγματοποιήθηκε το κλείσιμο της με ημερομηνία 31/12/2016 έτσι ώστε να πάψει να υπολογίζεται από 1/1/2017.

Επιπλέον στην ίδια ΑΔΑ αναφέρονται τα κάτωθι:
- Η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 δεν αποτελεί σταθερή παράμετρο του ενιαίου μισθολογίου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποτελεί τμήμα των συντάξιμων αποδοχών.
- Οι ασφαλιστικές εισφορές για επικουρική σύνταξη, εφάπαξ βοήθημα και μέρισμα του Μ.Τ.Π.Υ. παρακρατούνται επί των συντάξιμων αποδοχών όπως αυτές προσδιορίζονται στις ανωτέρω Ενότητες Α1 και Α2 της παρούσας Εγκυκλίου.


Τα παραπάνω όμως απαιτούν διευκρινίσεις ιδίως για τις περιπτώσεις εργαζομένων οι οποίοι ασφαλίζονται σε ταμεία τα οποία έχουν διαφορετική βάση υπολογισμού. Για παράδειγμα παλιός ασφαλισμένος που η κύρια σύνταξη του υπολογίζεται πάνω στον βασικό μισθό ενώ το επικουρικό του υπολογίζεται πάνω στο σύνολο των αποδοχών. Σε επικοινωνία μας με το Υπουργείο εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης μας ενημέρωσε ότι θα υπάρξει νέα εγκύκλιος που θα αποσαφηνίζει τα παραπάνω θέματα, ως εκ τούτου δεν προβήκαμε σε καμία ενέργεια αναμένοντας τη νέα εγκύκλιο.

2. Ενσωμάτωση ποσοστού εργοδότη στο ταμείο της Κύριας Σύνταξης Δημοσίου σύμφωνα με το ΦΕΚ 4005 στις 14/12/2016 τεύχος Β'. Πιο αναλυτικά ο συγκεκριμένος νόμος αναφέρει:

1. Από 1-1-2017 καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ, για κύρια σύνταξη ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, για τους τακτικούς και μετακλητούς υπαλλήλους του Δημοσίου, της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α' και β' βαθμίδας, τους Ιερείς και τους υπαλλήλους των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, τα αιρετά όργανα (Βουλευτές και Δήμαρχοι) που μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΕΦΚΑ υπάγονταν στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου. Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές που υπολογίζονται επί των μηνιαίων συνταξίμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, καταβάλλονται με τη μισθοδοσία των υπαλλήλων από το Φορέα από τον οποίο μισθοδοτούνται και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) ή της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας, με τη διαδικασία που ίσχυε μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4387/2016, για την απόδοση, στους οικείους ασφαλιστικούς Φορείς, των εισφορών για κύρια σύνταξη ασφαλισμένου και εργοδότη.

2. α. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 6,67% επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
β. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και διαμορφώνεται κατ' έτος ως εξής:

ΕΤΟΣ                                      ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
2017                                       3,33%
2018                                       6,67%
2019                                       10%
2020 και επόμενα                13,33%

Στην εφαρμογή στο ταμείο (Δ) - ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ενσωματώθηκαν τα παραπάνω ποσοστά του εργοδότη στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα.

3. Αναφορικά με την ενεργοποίηση της 2ης Δόσης της Υπερβάλλουσας Αύξησης, η οποία έχει ισχύ από 1/1/2017, σας διευκρινίζουμε ότι θα πρέπει να εκτελέσετε τα εξής βήματα στην περίπτωση που δεν έγιναν:
ΒΗΜΑ 1: Έλεγχος Νόμιμου Μισθού
Θα πρέπει ΠΡΙΝ την εκτέλεση του ελέγχου νόμιμου μισθού να τροποποιηθεί η ημερομηνία ελέγχου νόμιμου μισθού ενεργοποιώντας την παράμετρο «Έλεγχο Νόμιμου Μισθού με Ημερομηνία Χρήστη» από menu / Παράμετροι / Παράμετροι Εταιριών και στη συνέχεια μέσω του button Ημερομηνία Ελέγχου Νόμιμου Μισθού να ορίσει την ημερομηνία «1/1/2017».
Μετά την αλλαγή της ημερομηνίας ΠΡΕΠΕΙ να πραγματοποιηθεί ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ο «Έλεγχος Νόμιμου Μισθού» που βρίσκεται στο παράθυρο της λίστας των εργαζομένων, με ημερομηνία «1/1/2017».

ΒΗΜΑ 2: Αποεπιλογή Παραμέτρου Εταιριών
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νόμιμου μισθού των εργαζομένων, ο χρήστης θα πρέπει να μεταβεί στις παραμέτρους εταιριών και να αποεπιλέξει την παράμετρο «Έλεγχο Νόμιμου Μισθού με Ημερομηνία Χρήστη».