Τιμολόγηση Δημοσίου μέσω Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης - B2G

No1 ολοκληρωμένη λύση για την διαβίβαση παραστατικών στο Δημόσιο Τομέα.
Καλύπτει την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τους προμηθευτές του δημοσίου, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.