Έδρα

Η εταιρεία Epsilon Net Α.Ε. ιδρύθηκε το 1999 ως Ανώνυμη Εταιρία και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης με αριθμό ΜΑΕ 43452/62/Β/99/194, είναι δε εγγεγραμμένη στα Μητρώα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με αριθμό μητρώου 86153.

Η αρχική της επωνυμία ήταν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία εκδόσεων, Πληροφορικής και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας και ο διακριτικός της τίτλος EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Με την υπ. αριθ. 12/14.02.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας η επωνυμία της είναι σήμερα «EPSILON NET - Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας». Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας τροποποιήθηκε σε EPSILON NET A.E.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής, με τομείς δραστηριοποίησης τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων πληροφορικής και software (εφαρμογές λογισμικού και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων), και την παροχή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, επιμόρφωσης και κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων.

Η έδρα της Εταιρείας μεταφέρθηκε το 2014 στην Πάροδο 17ηςΝοέμβρη 87στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Η προηγούμενη έδρα της Εταιρείας ήτανστην οδό 17ηςΝοεμβρίου 79. Συνολικά διατηρεί κτιριακές εγκαταστάσεις γραφείων και εκπαιδευτικά κέντρα στην Θεσσαλονίκη, στην Πάροδο 17ης Νοεμβρίου 87 και στην Αθήνα, στην οδό Λεωφόρο Συγγρού 350.

Δείτε επίσης

Γενικές Συνελεύσεις

Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

Δασκαλοπούλου Αικατερίνη

Η κ. Δασκαλοπούλου Αικατερίνη του Γεωργίου σπούδασε στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. (1991-1997). Σε αυτό το χρονικό διάστημα συμμετείχε σε διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα 6 μηνών στην Πολυτεχνική Σχολή Αρχιτεκτόνων, Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Βενετίας....

Διαβάστε περισσότερα

Αβδημιώτης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου

Ο κ. Αβδημιώτης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.), στο γνωστικό πεδίο της διαχείρισης γνώσης. Κατέχει θέση επίκουρου καθηγητή στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος,...

Διαβάστε περισσότερα