Διαδικασία πιστοποίησης

Η Epsilon Net, με συνεχείς διακρίσεις σε θέματα εξυπηρέτησης και υποστήριξης, πιστεύει ότι αυτό που επηρεάζει το βαθμό ικανοποίησης του τελικού πελάτη είναι η συνολική ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από το δίκτυο των συνεργατών της που δραστηριοποιείται σε όλες τις περιφέρειες και τους νομούς της χώρας.

Ειδικές διαδικασίες ενημέρωσης, εκπαίδευσης και καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι στη διάθεση των μελών του δικτύου ολόκληρο το 24ωρο προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβασή τους στην πληροφόρηση και στην τεχνογνωσία των προϊόντων της Epsilon Net.

Παράλληλα, έχει θεσπίστει σε ετήσια βάση την διαδικασία πιστοποίησης των συνεργατών σε θέματα χρήσης των προγραμμάτων, καθώς και σε τεχνικά ζητήματα.

Οι στόχοι του προγράμματος πιστοποίησης είναι οι εξής:

  • Η διασφάλιση υψηλού επιπέδου υποστήριξης προς τους τελικούς πελάτες
  • Η παροχή εμπορικών κινήτρων προς το δίκτυο συνεργατών
  • Η δημιουργία αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης των συνεργατών της εταιρείας

Στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον ο επαγγελματισμός, η εξειδίκευση και η υψηλού επιπέδου κατάρτιση αποτελούν ισχυρό χαρακτηριστικό για την επιλογή που κάνει κάθε επιχείρηση ή επαγγελματίας στον τομέα της τεχνολογίας.

Την εξειδίκευση, την επαγγελματική εμπειρία & γνώση των συνεργατών της, έρχεται να την αναδείξει η Epsilon Net μέσα από την διαδικασία της εκπαίδευσης και πιστοποίησης.

Τα οφέλη που προκύπτουν για τους συνεργάτες είναι:

  • Δυνατότητα υλοποίησης έργων Μισθοδοσίας & Εμπορικής Διαχείρισης
  • Συμμετοχή σε έργα ευρείας κλίμακας που αναλαμβάνει η Epsilon Net
  • Αναγνωρισιμότητα & Διαφοροποίηση μέσα από την προβολή που κάνει η Epsilon Net για τους πιστοποιημένους συνεργάτες της
  • Τεχνική υποστήριξη ανώτερου επιπέδου από την Epsilon Net

Οι συνεργάτες της Epsilon Net μπορούν να παρακολουθήσουν τα ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης και στην συνέχεια υποβάλλονται σε εξετάσεις οι οποίες έχουν δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύχρηστες και απλές για όλους τους συμμετέχοντες.

Επιπλέον, η Epsilon Net έχει σχεδιάσει την διαδικασία της πιστοποίησης έτσι ώστε να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να συμμετέχει απομακρυσμένα, μειώνοντας στο ελάχιστο το κόστος και το χρόνο που απαιτείται.