Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι το πλαίσιο αρχών και πολιτικών της Epsilon Net που διαφυλάσσει τα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με την Εταιρία και τον Όμιλο (προσωπικό, διευθυντές, Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχοι, προμηθευτές, πελάτες, πιστωτικά ιδρύματα, κρατικοί φορείς κ.α), με διαφάνεια. Το Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης που υιοθετεί η Epsilon Net έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την εναρμόνιση και προσαρμογή του, στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, μέσω αρχών, κριτηρίων και πολιτικών, υιοθετώντας αναγνωρισμένες πρακτικές, με στόχο τη διαφάνεια και την υπεύθυνη λειτουργία της Εταιρίας σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της. Η Epsilon Net αναγνωρίζει ότι η ορθή εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι «κλειδί» για την βιώσιμη ανάπτυξη της, την ενίσχυση του διαλόγου με τους επενδυτές της και την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης αυτών.


Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης
Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022
Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021


Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου
Επιτροπή Ελέγχου
Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων


Κώδικες & Πολιτικές
1. Κανονισμός Επιτροπής Ελέγχου (PDF)
2. Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (PDF)
3. Πολιτική Αποδοχών (PDF)
4. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (PDF)
5. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (PDF)
6. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου (PDF)
7. Κώδικας Ηθικής & Δεοντολογίας (PDF)
8. Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ. (PDF)
9. Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης
10. Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (PDF)
11. Πολιτική κατά της βίας και της παρενόχληση στην εργασία (PDF)
12. Πολιτική Προστασίας Πληροφοριών
13. Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων
14. Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων Πελατών

Δηλώσεις Εταιρικής Διακυβέρνησης
Δήλωση Εταιρικης Διακυβέρνησης 2022

Δείτε επίσης

Πολιτική Προστασίας Πληροφοριών

Πολιτική Προστασίας Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2020

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2020

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικά Δελτία - Πληροφοριακά Σημειώματα

Ενημερωτικά Δελτία - Πληροφοριακά Σημειώματα

Διαβάστε περισσότερα