Επικοινωνία - Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων

Στο πλαίσιο τήρησης των ποιοτικών κριτηρίων εισηγμένων εταιρειών, των σύγχρονων κανονισμών Εταιρικής Διακυβέρνησης, και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (Ν. 3016/2002) με κεντρικό κινητήριο άξονα τον Κώδικα Δεοντολογίας Εισηγμένων Εταιρειών, η Εταιρεία έχει δημιουργήσει Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων.

Το τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων δημιουργεί μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της Εταιρείας και της Επενδυτικής Κοινότητας, η οποία θα βασίζεται στην άμεση και ισότιμη πληροφόρηση. Η έγκαιρη, με σαφήνεια και διαφάνεια, πληροφόρηση για τα οικονομικά στοιχεία, τις επιχειρηματικές εξελίξεις, την στρατηγική και τους στόχους του Ομίλου κρίνουν την αποτελεσματικότητα του τμήματος. Ουσιαστικός ρόλος του τμήματος είναι η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ της Διοίκησης της

Εισηγμένης Εταιρείας και της Επενδυτικής Κοινότητας, των Εποπτικών Αρχών και των λοιπών ενδιαφερόμενων.

Σκοπός του τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων είναι να παρουσιάζει την ακριβή εικόνα του Ομίλου, να προσφέρει συνεχόμενη ροή πληροφόρησης για το παρόν αλλά κυρίως τις προοπτικές της Εταιρείας, στο επενδυτικό κοινό σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, για το σύνολο των θεμάτων που αγγίζουν την Εισηγμένη Εταιρεία.

Το τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων στηρίζει την Εταιρική Διακυβέρνηση στα εξής σημεία:

  • Παρέχει Έγκυρη – Έγκαιρη και Πλήρη γνωστοποίηση λεπτομερειών για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την επιχείρηση.
  • Εγγυάται την ισότιμη μεταχείριση των μετόχων.
  • Προσφέρει Συνέπεια, δημοσιεύοντας Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες είναι πλήρεις, αληθείς και κατανοητές στο επενδυτικό κοινό.
  • Αναγνωρίζει τα δικαιώματα των μετόχων όπως αυτά καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και ενθαρρύνει το δικαίωμα να συμμετέχουν ισότιμα και αποδοτικά στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ιωάννης Κουτκουδάκης
Τηλ. επικοινωνίας: +30 211 5007000
e-mail: ir@epsilonnet.gr

Δείτε επίσης

Πολιτική Προστασίας Πληροφοριών

Πολιτική Προστασίας Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2020

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2020

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα