ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 15/11/2019

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 15/11/2019

Η Εταιρεία EPSILON NET A.E. γνωστοποιεί ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη του Νομού Θεσσαλονίκης, Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 – Ταχυδρομικός Κώδικας 555 34 – Κωνσταντινοπολίτικα, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 9.889.152 μετοχές σε σύνολο 11.175.440 μετοχών, ήτοι ποσοστό 88,49% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων τα εξής:

1. Εγκρίθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με 5ετή θητεία, το οποίο απαρτίζεται από τους:

1.ΜΙΧΟ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,

2.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,

3.ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ,

4.ΠΡΑΣΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΓΑΒΡΙΗΛ,

5.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ ΠΑΣΧΑΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

6.ΓΡΙΜΠΕΛΑ ΑΝΔΡΕΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,

7.ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ,

8.ΚΟΜΝΗΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΖΑΧΑΡΙΑ ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και

9.ΑΒΔΗΜΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2. Εγκρίθηκε ο ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, η οποία απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

1.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ ως Πρόεδρο της Επιτροπής

2.ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΜΝΗΝΟ του ΖΑΧΑΡΙΑ ως Μέλος της Επιτροπής και

3.ΑΒΔΗΜΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως Μέλος της Επιτροπής

Η θητεία της επιτροπής ελέγχου ορίζεται πενταετής ίση με το διάστημα της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα µε τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.

4. Εγκρίθηκε: Α) Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού έως 667.368,00 ευρώ με την έκδοση έως 2.224.560 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη, με Τιμή Διάθεσης των νεοεκδοθησομένων μετοχών (συμπεριλαμβανομένου τυχόν εύρους εντός του οποίου αυτή τελικά θα καθοριστεί) που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός το αργότερο ενός έτους από τη λήψη της παρούσας, ενώ τυχόν διαφορά από την έκδοση των νεοεκδοθησομένων μετοχών υπέρ το άρτιο, θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό «αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», Β) Η διαγραφή του συνόλου των μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της εισαγωγής αυτών, στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005), Γ) Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4548/2018, προκειμένου να επιτευχθεί η επαρκής διασπορά που απαιτείται από το Ν. 3371/2005 και τον Κανονισμό του Χ.Α., Δ) Ότι οι νεοεκδοθησόμενες μετοχές της Εταιρείας θα είναι κοινές με ψήφο, ονομαστικές και θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος στα κέρδη της χρήσης 2019, εφόσον συντρέξουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, Ε) Ότι σε περίπτωση που η κάλυψη της Αύξησης δεν είναι πλήρης, θα ισχύσει το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ΣΤ) Ότι η προθεσμία καταβολής της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου θα είναι τέσσερις (4) μήνες και θα ξεκινήσει από την ημερομηνία της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίσει την Τιμή Διάθεσης των νεοεκδοθησομένων μετοχών (άρθρο 20 και 25 του Ν. 4548/2018) και Ζ) Η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, να ρυθμίσει και να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα που είναι σχετικό με τη διαδικασία της Αύξησης και της Δημόσιας Εγγραφής και την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. συμπεριλαμβανομένων της χορήγησης των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., να αποφασίσει για τις λεπτομέρειες της διάθεσης και για οποιουσδήποτε άλλους όρους, να καταρτίσει το απαιτούμενο από την νομοθεσία Ενημερωτικό Δελτίο και Έντυπο Εταιρικό Προφίλ (σε συνεργασία με το Σύμβουλο Έκδοσης), να προσδιορίσει το δεσμευτικό εύρος της τιμής διάθεσης των μετοχών εντός του οποίου θα προκύψει η τελική Τιμή Διάθεσης των μετοχών που θα προσφερθούν με Δημόσια Προσφορά, σε συνεργασία με το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο και της τελικής τιμής αυτών, σύμφωνα με την κείμενη χρηματιστηριακή νομοθεσία και όλα τα συναφή ζητήματα και οποιασδήποτε άλλης ενέργειας απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και τη διαγραφή των μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την εισαγωγή αυτών στην Κύρια Αγορά διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

5. Ενόψει της ληφθείσας κατά τα ανωτέρω απόφασης, τροποποίησε το άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας που αναφέρεται στο Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής και διαμόρφωσε ολόκληρο το Καταστατικό σε νέο κείμενο.

Δείτε επίσης

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα