ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 02.09.2020

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων

της Ημερήσιας Διάταξης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

των Μετόχων της 2ας Σεπτεμβρίου 2020

(άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018).

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης 2019 (από 01.01.2019 έως 31.12.2019) μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης 1.1.2019 – 31.12.2019, της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ......................, ήτοι με ποσοστό ......% τις ανωτέρω Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2019 έως 31.12.2019, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης των κερδών για την εταιρική χρήση 2019 και διανομή μερίσματος.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ......................, ήτοι με ποσοστό ......% τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρείας ποσού ………………………………….. ευρώ(……….€).Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε Ευρώ ………..Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 5% και συνεπώς το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε …………………………………………..(………………….€).Ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) εγκρίθηκαν η ………….. και …………………….αντίστοιχα, ενώ το αντίστοιχο ποσό του μερίσματος θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στους μετόχους από τη ………………………….. Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία καταβολής τουμερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του ΧΑΑ.

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ’ του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ο Πρόεδρος κάλεσε την Τακτική Γενική συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε σχετική ευθύνη.

Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους ......................, ήτοι με ποσοστό ......%, ενέκρινε, τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και αποφάσισε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1.1.2019 έως 31.12.2019.

Θέμα 4ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση με ψήφους ......................, ήτοι με ποσοστό ......%, εξέλεξε για τον διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης 2020 την ελεγκτική εταιρεία "Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε." (ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.) και ο σχετικός έλεγχος να διενεργηθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές μέλη της: …………………………..με ΑΜ ΣΟΕΛ ………., ΑΦΜ………..και ΑΔΤ …………. ως τακτικός ελεγκτής και …………………..με ΑΜ ΣΟΕΛ……………, ΑΦΜ ………………. και ΑΔΤ ……………….. ως αναπληρωματικός ελεγκτής. Η αμοιβή του ελέγχου θα καθοριστεί βάσει συμφωνίας μεταξύ του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και της εταιρείας.

Θέμα 5ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρείας, για την εταιρική χρήση 2019 (από 01.01.2019 έως 31.12.2019) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία συντάχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους ......................, ήτοι με ποσοστό ......%, εγκρίνει, την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για το 2019.

Θέμα 6ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους ......................, ήτοι με ποσοστό ......%, αποφασίζει: α) την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2019 (1/1/2019 – 31/12/2019) συνολικού ποσού ………………….. ευρώ και β) την έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων που θα καταβληθούν ή καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 (1/1/2020 – 31/12/2020) και μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Θέμα 7ο: Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνοντας το λόγο επί του θέματος αυτού, ζήτησε από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, την έγκριση αγοράς από την Εταιρεία ιδίων μετοχών. Η Εταιρία κατέχει σήμερα συνολικά 24.949 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,186 % του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους ......................, ήτοι με ποσοστό ......%, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 : α) ενέκρινε την αγορά από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σε ποσοστό μέχρι…….% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί), εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 02.09.2022, με εύρος τιμών αγοράς από ………..Ευρώ ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και …………..Ευρώ ανά μετοχή (ανώτατο όριο) και β) εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει, εντός των προαναφερθέντων πλαισίων, τον ακριβή χρόνο, αριθμό και την τιμή των προς απόκτηση μετοχών.

Θέμα 8ο: Εγκρίσεις συμβάσεων (έργου, πώλησης, εργασίας, μισθώσεων, δανείων κ.α.).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους ......................, ήτοι με ποσοστό ......%, ενέκρινε το περιεχόμενο όλων των συμβάσεων ανεξαρτήτων υπηρεσιών, εντολής, έργου, πώλησης - αγοράς, μισθωτής εργασίας, μισθώσεων, δανείων, παροχής πιστώσεων, συνεργασίας, μνημονίων συνεργασίας κ.ά., καθώς και των τυχόν τροποποιήσεων και μεταβολών αυτών, που έχει συνάψει η εταιρία κατά τη χρήση από 1/1/2019 έως 31/12/2019.

Θέμα 9ο: Εγκρίσεις για τα πεπραγμένα εταιρικής χρήσης 2019 (από 01.01.2019 έως 31.12.2019) σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους ......................, ήτοι με ποσοστό ......%, εγκρίνει τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου στη διάρκεια της χρήσης 2019 βάσει του συνόλου των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 10ο: Άλλα θέματα – ανακοινώσεις

O Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση για λοιπά τρέχοντα θέματα και απαντάει σε ερωτήσεις που τίθενται από τους μετόχους.

Δείτε επίσης

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα