Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Γ’ Τριμήνου 2020

Σε συνέχεια της από 18/11/2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Όμιλος Εταιρειών EPSILON NET, ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη και την εξέλιξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας κατά το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2020.

Βασικά οικονομικά στοιχεία περιόδου 1/1/2020 – 30/9/2020:

Βασικά οικονομικά στοιχεία περιόδου 1/7/2020 – 30/9/2020:

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου το εννεάμηνο του 2020 ανήλθε σε 11,50 εκ. € έναντι 10,26 εκ. € το εννεάμηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 12,15%, τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 2,47 εκ. € έναντι 2,09 εκ. € το αντίστοιχο διάστημα του 2019, σημειώνοντας αύξηση 17,96%, ενώ τα Κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 61,19% ανερχόμενα σε 1,22 εκ. € έναντι 0,75 εκ. € το ίδιο διάστημα του 2019.

Αντίστοιχα, το γ’ τρίμηνο του 2020 ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 3,06 εκ. € έναντι 2,39 εκ. € το γ΄ τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 28,17%, τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 0,64 εκ. € έναντι 0,53 εκ. € το αντίστοιχο διάστημα του 2019, σημειώνοντας αύξηση 20,57%, ενώ τα Κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 94,65% ανερχόμενα σε 0,23 εκ. € έναντι 0,12 εκ. € το ίδιο διάστημα του 2019.

Συνοπτική κατάσταση οικονομικής θέσης

Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 20,25 εκ. €, σημειώνοντας αύξηση 161,28% έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, ο μακροπρόθεσμος δανεισμός ανέρχεται σε 8,51 εκ. € ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός σε 3,52 εκ. € και το θετικό καθαρό ταμείο σε 8,22 εκ. €

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στο εννεάμηνο 2020 ανήλθαν σε 20,05 εκ. €.

Ο Όμιλος κατά την διάρκεια των εννέα μηνών του 2020 προχώρησε με γοργά βήματα στην υλοποίηση του επενδυτικού του πλάνου, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την σημαντική του θέση στο χώρο του business software.

Κατά το γ’ τρίμηνο του 2020, ειδικότερα τον Ιούλιο, ολοκληρώθηκε η εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 5,34 εκατ. Τον ίδιο μήνα πραγματοποιήθηκε η εξαγορά του 51% της hoteliga International s.p Z.o.o με έδρα την Πολωνία .

Τον Αύγουστο του 2020 η EPSILON NET πιστοποιήθηκε ως πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης ΥΠΑΗΕΣ από την ΑΑΔΕ, διευρύνοντας τη γκάμα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει ο Όμιλος στις Ελληνικές επιχειρήσεις για την κάλυψη των αναγκών τους αναφορικά με τα ηλεκτρονικά βιβλία (myData) της ΑΑΔΕ αλλά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Οι εξελίξεις αυτές, οδήγησαν σε αύξηση της ζήτησης για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου καθώς και τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του, το εννεάμηνο του 2020.

Όπως παρατηρείται από τη σύγκριση των οικονομικών μεγεθών της τρέχουσας περιόδου με τα αντίστοιχα μεγέθη του 2019 , ο Όμιλος ακόμα και μέσα σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία της πανδημίας COVID-19 για την εγχώρια και παγκόσμια οικονομία, κινείται με θετικό πρόσημο και αυξάνει τα οικονομικά του μεγέθη λόγω των ακόλουθων παραγόντων : α) Κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων αυξάνεται η τάση των επιχειρήσεων για απόκτηση και χρήση συστημάτων πληροφορικής βασισμένα σε web και cloud τεχνολογίες που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης από απόσταση. Το σύνολο των επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει ο Όμιλος τα τελευταία χρόνια ανταποκρίνονται απόλυτα στις παραπάνω ανάγκες των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης για αυτά τα προϊόντα και υπηρεσίες,

β) Η πιστοποίηση που έλαβε ο Όμιλος για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης τον Αύγουστο του 2020, τον κατατάσσει στις πρώτες επιλογές των επιχειρήσεων για την εναρμόνισή τους με την νέα υποχρέωση των ηλεκτρονικών βιβλίων myData της Α.Α.Δ.Ε.,

γ) Οι εφαρμογές λογισμικού και οι υπηρεσίες του Ομίλου είναι σημαντικές για την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς αποτελούν τα απολύτως απαραίτητα εργαλεία ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους και την ανταλλαγή δεδομένων με τις κρατικές αρχές,

δ) Ο Όμιλος διαθέτει ένα ισχυρό πελατολόγιο, άνω των 30.000 ενεργών πελατών , καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων της εγχώριας αγοράς, με συνέπεια να μην εκτίθεται σε μεγάλες αρνητικές αλλαγές που ενδεχομένως να συμβούν λόγου COVID-19 σε συγκεκριμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας,

Επιπλέον, ο Όμιλος EPSILON NET, έχοντας επενδύσει σταθερά σε τεχνολογίες και εξοπλισμό που εγγυώνται την μέγιστη ασφάλεια στην διαχείριση των δεδομένων, σχεδίασε και εφάρμοσε πολιτικές & διαδικασίες πλήρους απομακρυσμένης εργασίας, χωρίς να αλλάξει το υψηλό επίπεδο στον τρόπο επικοινωνίας/υποστήριξης με τους πελάτες και τους εξωτερικούς συνεργάτες του. Σήμερα, σχεδόν το σύνολο του προσωπικού εργάζεται με συνέπεια και επιτυχία από το σπίτι και η λειτουργία όλων των εταιρειών του Ομίλου συνεχίζεται απρόσκοπτα και αποδοτικά.

Η χρησιμότητα των προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου ενισχύεται και από την επίδραση των μέτρων αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών του COVID-19, καθώς η αξιοποίησή τους από τις επιχειρήσεις και τα λογιστήρια, απαιτεί στιβαρά και ενημερωμένα πληροφοριακά συστήματα, με άμεση προσαρμογή στις συνεχείς αλλαγές των Εργατικών, Ασφαλιστικών και Φορολογικών διατάξεων.

Η στρατηγική τοποθέτηση του Ομίλου στην αγορά αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, μέσω σημαντικών κινήσεων, όπως η εξαγορά του 80% της εταιρείας Data Communication τον Οκτώβριο καθώς και της συμφωνίας ισομερούς εξαγοράς της Singular Logic Α.Ε. , από τις εταιρείες EPSILONNET και SPACEHELLAS, τον Νοέμβριο.

Τέλος, η ισχυρή ρευστότητα και η προσαρμοστικότητα που έδειξε ο Όμιλος σε αντίστοιχες κρίσεις, δημιουργούν τη βάσιμη αισιοδοξία ότι θα αντιμετωπιστεί με επιτυχία και το νέο κύμα της πανδημίας.

Δείτε επίσης

Η Rainbow Waters LIVE στην cloud έκδοση του Microsoft Dynamics 365 Business Central InnovEra από την Data Communication!

Η Rainbow Waters LIVE στην cloud έκδοση του Microsoft Dynamics 365 Business Central InnovEra από την Data Communication!

Διαβάστε περισσότερα

Epsilon Digital - Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης | Περισσότερες από 15.000 επιχειρήσεις μας εμπιστεύονται καθημερινά για την Ηλεκτρονική τους Τιμολόγηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου!

Epsilon Digital - Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης | Περισσότερες από 15.000 επιχειρήσεις μας εμπιστεύονται καθημερινά για την Ηλεκτρονική τους Τιμολόγηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου!

Διαβάστε περισσότερα

Epsilon Training: 9η Συνεχόμενη Βράβευση με Διπλή Διάκριση στα Education Leaders Awards 2024

Epsilon Training: 9η Συνεχόμενη Βράβευση με Διπλή...

Διαβάστε περισσότερα