ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ SingularLogic

Οι εταιρίες EPSILON NET A.E. και SPACE HELLAS Α.Ε., σε συνέχεια της από 22/01/2021 ανακοίνωσης για την ίδρυση της εταιρείας Epsilon SingularLogic A.E., ανακοινώνουν τα επόμενα βήματα του επιχειρηματικού σχεδιασμού τους, με απώτερο στόχο την αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που δημιουργούνται από την πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Η κεντρική παράμετρος του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η αξιοποίηση των σημαντικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η SingularLogic Α.Ε., σε προϊόντα, σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών και στην τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της. Οι ομάδες διοίκησης των εταιρειών EPSILON NET Α.Ε. και SPACE HELLAS Α.Ε., αναλαμβάνουν τον τομέα ευθύνης στον οποίο η κάθε μία έχει υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και μπορεί να συνεισφέρει με ολοκληρωμένο τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό, η EPSILON NET Α.Ε., μέσω της νεοϊδρυθείσας εταιρίας Epsilon SingularLogic A.E., αναλαμβάνει: α) τη διοίκηση του επιχειρηματικού τομέα του ιδιοπαραγόμενου λογισμικού εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP συστημάτων και β) τη διαχείριση και ενίσχυση του δικτύου αντιπροσώπων - μεταπωλητών.

Οι δραστηριότητες αυτές, ως σύνολο, θα μεταφερθούν από τη SingularLogic Α.Ε. στην Epsilon SingularLogic A.E. Για την υλοποίηση της επιχειρησιακής ενοποίησης, θα λάβει χώρα διάσπαση του αντίστοιχου τομέα της SingularLogic (κλάδος 1) με απορρόφησή του από την Epsilon SingularLogic A.E. και παράλληλα η EPSILON NET Α.Ε. θα εισφέρει τον αντίστοιχο κλάδο εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP της πλατφόρμας Pylon (κλάδος 2) της EPSILONNET Α.Ε. στην Epsilon SingularLogic A.E., διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προϊοντική σύνδεση με τους υπόλοιπους κλάδους που θα συνεχίσει να διατηρεί η μητρική εταιρεία, όπως ο κλάδος των προϊόντων και υπηρεσιών για λογιστικά γραφεία, της Epsilon HR Α.Ε. που εξειδικεύεται στη μισθοδοσία επιχειρήσεων, της Web πλατφόρμας Epsilonsmart για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης με την πιστοποιημένη πλατφόρμα από την ΑΑΔΕ Epsilondigital κ.ά. Και οι δύο ανωτέρω ενέργειες θα διενεργηθούν λαμβάνοντας υπόψη τους Ισολογισμούς μετασχηματισμού της 28/2/2021 που θα συνταχθούν από την SingularLogic A.Ε. και την EPSILON NET A.E. αντίστοιχα.

Με βάση τη συμφωνηθείσα αποτίμηση των παραπάνω δύο (2) κλάδων, η αξία του κλάδου 2 προς τον κλάδο 1 διαμορφώνεται περίπου σε αναλογία 1/0,75 αντίστοιχα. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών δημιουργείται μια συνολική εταιρική αξία, στην οποία η μετοχική σχέση των δύο εταιριών μετά τις παραπάνω κινήσεις και με την ταυτόχρονη καταβολή ποσού 3.500.000 ευρώ από την πλευρά της SPACE HELLAS Α.Ε. προς την ΕPSILON ΝΕΤ Α.Ε., εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε ποσοστά 60% για την EPSILON NET Α.Ε. και 40% για την SPACE HELLAS Α.Ε. (τα τελικά ποσοστά και ποσά θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών χωρίς να αναμένεται σημαντική απόκλιση από την αρχική εκτίμηση). Επομένως στην Epsilon SingularLogic Α.Ε., η πλειοψηφία των μετοχών της θα ανήκει στον Όμιλο της EPSILON NET Α.Ε. και τα αποτελέσματά της θα ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης.

Παράλληλα, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, η SPACE HELLAS Α.Ε. αναλαμβάνει: α) την ανάπτυξη του υφιστάμενου τομέα του Integration και των έργων για μεγάλους πελάτες τόσο του Ιδιωτικού τομέα όσο και του Δημοσίου, β) την επέκταση της δραστηριότητας με λύσεις που υλοποιούνται με διεθνή πληροφοριακά συστήματα και γ) τη διαχείριση των λύσεων σε κάθετους τομείς της μεγάλης αγοράς που έχουν αναπτυχθεί στο παρελθόν από τη SingularLogic Α.Ε. Οι δραστηριότητες αυτές θα συνεχισθούν και θα εξελιχθούν μέσω της SingularLogic A.E.

Σε μετοχικό επίπεδο, με καταβολή ποσού 550.000 ευρώ από την SPACE HELLAS Α.Ε. προς την ΕPSILON ΝΕΤ Α.Ε., η πλειοψηφία σε ποσοστό 60% των μετοχών της SingularLogic A.E. με την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών θα ανήκει στην SPACE HELLAS Α.Ε. και τα αποτελέσματά της θα ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης ενώ το 40% των μετοχών θα ανήκει στην EPSILON NET Α.Ε. (τα τελικά ποσοστά και ποσά θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών χωρίς να αναμένεται σημαντική απόκλιση από την αρχική εκτίμηση).

Αξίζει να επισημανθεί, ότι τα «μειοψηφικά» ποσοστά των εταιριών EPSILON NET Α.Ε. και SPACE HELLAS Α.Ε. στα δύο σχήματα, δηλαδή στην υπάρχουσα SingularLogic Α.Ε. και στην νεοδρυθείσα Epsilon SingularLogic Α.Ε. αντίστοιχα, παραμένουν ισχυρά (ποσοστό 40%) αναδεικνύοντας τη δέσμευση των διοικήσεών τους για κοινή πορεία στο μέλλον εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου συνέργειες που θα αναπτύσσουν το συνολικό οικοδόμημα.

Η Στρατηγική επιλογή των δύο Ομίλων (EPSILON NET Α.Ε. & SPACE HELLAS Α.Ε.) είναι ο ενιαίος συντονισμός και η βέλτιστη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των εταιρειών SingularLogic Α.Ε. και Epsilon SingularLogic Α.Ε., για την υλοποίηση του κοινού οράματος της δημιουργίας ενός πολύ μεγαλύτερου επιχειρηματικού σχήματος στο χώρο της Πληροφορικής στην Ελλάδα.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Δείτε επίσης

Epsilon Digital - Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης | Περισσότερες από 15.000 επιχειρήσεις μας εμπιστεύονται καθημερινά για την Ηλεκτρονική τους Τιμολόγηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου!

Epsilon Digital - Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης | Περισσότερες από 15.000 επιχειρήσεις μας εμπιστεύονται καθημερινά για την Ηλεκτρονική τους Τιμολόγηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου!

Διαβάστε περισσότερα

Epsilon Training: 9η Συνεχόμενη Βράβευση με Διπλή Διάκριση στα Education Leaders Awards 2024

Epsilon Training: 9η Συνεχόμενη Βράβευση με Διπλή...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα από την EPSILON NET με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα από την EPSILON NET με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα