Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) είναι ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά μέλη) που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαρκεί όσο η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Τα καθήκοντα της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι κυρίως τα ακόλουθα:

- Διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την πολιτική αποδοχών,
- Διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών,
- Εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο και
- Εντοπίζει και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, όπως αυτή συστάθηκε με την από 30/06/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της EPSILON NET έχει ως εξής:

1. ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρος
2.
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλος
3.
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλος
Δείτε επίσης

Γιώργος Δ. Μαρίνος

Γιώργος Δ. Μαρίνος

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Μάνης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά μέλη) που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας...

Διαβάστε περισσότερα