Όμιλος Epsilon Net: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 2021. Ιδιαίτερα σημαντική άνοδος 148% στον κύκλο εργασιών με αύξηση 354% στα κέρδη προ φόρων.

O Όμιλος Εταιριών EPSILON NET, ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη και την εξέλιξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας κατά το Γ’ Τρίμηνο της χρήσης 2021.


Βασικά οικονομικά στοιχεία περιόδου 1/1/2021 – 30/9/2021:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €)

1/1/2021-30/09/2021

1/1/2020-30/09/2020

Μεταβολή (%)

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)

28.564,81

11.503,40

148,32%

Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA)

7.832,21

2.470,80

216,99%

Κέρδη προ Τόκων και Φόρων (EBIT)

5.819,28

1.420,56

309,65%

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων

5.525,61

1.215,41

354,63%Βασικά οικονομικά στοιχεία περιόδου 1/7/2021 – 30/9/2021:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €)

1/7/2021-30/09/2021

1/7/2020-30/09/2020

Μεταβολή (%)

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)

10.736,30

3.058,04

251,08%

Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA)

1.637,73

641,26

155,39%

Κέρδη προ Τόκων και Φόρων (EBIT)

615,06

294,86

108,59%

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων

549,34

232,72

136,06%

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου το εννεάμηνο του 2021 ανήλθε σε € 28,56 εκ. έναντι € 11,50 εκ. το εννεάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 148%, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 7,83 εκ. έναντι € 2,47 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2020, (+217%), ενώ τα Κέρδη προ Φόρων αυξήθηκαν κατά 354% ανερχόμενα σε € 5,53 εκ. € έναντι € 1,22 εκ. το ίδιο διάστημα του 2020.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στα οικονομικά αποτελέσματα του Γ’ Τριμήνου 2021 ενοποιούνται πλήρως τα αποτελέσματα των Data Communication & Technolife, καθώς και τα αποτελέσματα της νεοϊδρυθείσας Epsilon SingularLogic (με βάση την ολοκλήρωση στις 14/7/2021 σε νομικό επίπεδο της διαδικασίας διάσπασης και εισφοράς του αντίστοιχου κλάδου από την Singular Logic). Τα αποτελέσματα της νεοαποκτηθείσας εταιρίας IQom με εξειδίκευση στον τομέα του Retail συμμετέχουν στα αποτελέσματα του Ομίλου από την 14/9/2021 (ημερομηνία εξαγοράς της εταιρίας) και μετά.

Συνοπτική κατάσταση οικονομικής θέσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €)

1/1/2021-
30/09/2021

1/1/2020-
30/09/2020

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα

18.120,46

20.245,38

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

9.509,61

7.296,59

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

1.691,39

1.213,52

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

6.331,26

3.109,56

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

570,20

409,16

Καθαρός Δανεισμός

(17,99)

(8.216,55)

Ίδια Κεφάλαια

34.039,01

20.054,29

Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια

34.021,02

11.837,73

Συντελεστής Μόχλευσης

(0,0005)

(0,6941)

Η ρευστότητα του Ομίλου, παρέχει τη δυνατότητα υλοποίησης νέων επιχειρηματικών κινήσεων και αξιοποίησης επενδυτικών ευκαιριών, κινούμενη σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα (Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 18,12 εκατ. ευρώ), παρά τις σημαντικές εξαγορές που έχουν εξοφληθεί πλήρως κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2020 και του πρώτου εννεαμήνου του 2021, ύψους πάνω από 18 εκ. ευρώ (Data Communication, SingularLogic, Technolife, iQom).

Περαιτέρω, κατά το εννεάμηνο του 2021 ενισχύθηκαν σημαντικά και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου (+69,7%) τα οποία ανήλθαν σε 34,04 εκατ. ευρώ.
Εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων λόγω του COVID-19

& της αύξησης του ενεργειακού κόστους

Ο Όμιλος EPSILON NET, ήδη από το 2020, έχει προσαρμόσει ΠΛΗΡΩΣ την λειτουργία του και αντιμετώπισε με ΕΠΙΤΥΧΙΑ τις δυσκολίες που προέκυψαν από τις συνέπειες της πανδημίας λόγω του COVID-19, αξιοποιώντας τις κατάλληλες τεχνολογίες και τις υποδομές που έχει αναπτύξει για εργασία από απόσταση, διασφαλίζοντας στο μέγιστο βαθμό την υγεία των εργαζομένων, ενώ παράλληλα διατήρησε την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε πελάτες και συνεργάτες. Η αύξηση του κόστους ενέργειας και των πρώτων υλών δεν αναμένεται να επηρεάσει την λειτουργία της εταιρίας, αφού λόγω της φύσης του τομέα δραστηριότητάς της, δεν συμμετέχουν στο κόστος παραγωγής, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών.

Η επίτευξη ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης τόσο το 2020 όσο και το 2021, αποδεικνύει την προσαρμοστικότητα και ευελιξία όλων των εταιριών του Ομίλου ενισχύοντας τις προοπτικές για την συνέχιση της σημαντικά θετικής πορείας του και για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης.

Στη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, ο Όμιλος συνέχισε με συνέπεια την υλοποίηση του επενδυτικού του πλάνου, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την σημαντική του θέση στο χώρο του business software. Το Σεπτέμβριο η θυγατρική εταιρία του Ομίλου Epsilon SingularLogic, προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού 80% της iQom, που δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων λύσεων πληροφορικής σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.Προοπτικές

Το σύνολο των προϊόντων, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του Ομίλου, σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021, συνεχίζοντας την εξαιρετική πορεία του Α’ εξαμήνου και ενισχύοντας την εκτίμηση της Διοίκησης για μια έντονα δυναμική χρονιά, η οποία θα αποτελεί έτος - ορόσημο για την εκκίνηση ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και τη βάση για την περαιτέρω επέκταση του Ομίλου, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Εντός του εννεαμήνου του 2021, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και σύμφωνα με το σχεδιασμό της Διοίκησης, τόσο η απόσχιση και η ενσωμάτωση του ιδιωτικού τομέα ιδιοπαραγόμενου λογισμικού της Singular Logic στην νεοϊδρυθείσα Epsilon SingularLogic, όσο και ο εταιρικός μετασχηματισμός του Ομίλου και η λειτουργική ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων και των τμημάτων που προήλθαν από τις στρατηγικές εξαγορές του 2020 & 2021. Η επιχειρησιακή και λειτουργική ενοποίηση διαφόρων τμημάτων & εξειδικευμένων ομάδων εργασίας, συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας και αποτελεί τη βάση για τη βελτίωση του λειτουργικού περιθωρίου, ενώ αποτελεί και το επιχειρησιακό μοντέλο για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση των μελλοντικών εξαγορών.

Καταλυτική επίδραση στη δυναμική ανάπτυξη του Ομίλου, έχει η συνεχής αξιοποίηση των τεχνολογιών αιχμής cloud, mobility που ενσωματώνονται ιδιαίτερα στις καινοτόμες πλατφόρμες λογισμικού Galaxy και Pylon, οι οποίες δίνουν σημαντικό τεχνολογικό πλεονέκτημα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου για τις μεσαίες & μεγάλες επιχειρήσεις και για τους ομίλους επιχειρήσεων.

Παράλληλα η κυρίαρχη θέση του Ομίλου στον τομέα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA της ΑΑΔΕ, σε συνδυασμό με το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο των web εφαρμογών της σειράς EpsilonSMART για πολύ μικρές & μικρές επιχειρήσεις και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, έχουν συμβάλει καθοριστικά στην περαιτέρω επέκταση της πολύ μεγάλης πελατειακής του βάσης, με τον αριθμό των ενεργών εγκαταστάσεων του Ομίλου, από 30.000 εγκαταστάσεις στις αρχές του 2020, να αριθμεί σήμερα πάνω από 100.000 ενεργές εγκαταστάσεις, οι οποίες αποτελούν την αφετηρία για την επίτευξη σημαντικού βαθμού ετήσιων επαναλαμβανόμενων εσόδων και τη βάση για τη συνεχή και απρόσκοπτη αναπτυξιακή του πορεία.

Ταυτόχρονα και με γνώμονα την ολοκληρωμένη συμβολή του στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ιδιωτικού τομέα, παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις στο επίπεδο των νέων δυνατοτήτων χρηματοδότησης που θα προκύψουν το προσεχές διάστημα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του «Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» & του «ΕΣΠΑ 2021-2027» και έχει προετοιμάσει σε στρατηγικό επίπεδο δομές & συνεργασίες (οι οποίες θα κλιμακωθούν σταδιακά από το Α’ Τρίμηνο του 2022) για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που δημιουργούν σε παγκόσμιο επίπεδο οι νέες συνθήκες της ψηφιακής οικονομίας.

Ο Όμιλος εταιριών Epsilon Net, συνεχίζει και στο τελευταίο τρίμηνο του 2021 να υλοποιεί με συνέπεια και συνέχεια τον στρατηγικό του σχεδιασμό για συστηματική διεύρυνση της πελατειακής του βάσης και των τεχνολογικών λύσεων που προσφέρει, τόσο σε οριζόντιο επίπεδο όσο και σε δυναμικές κάθετες αγορές στην Ελλάδα, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα all in one solution, ενώ παράλληλα σχεδιάζει και την σταδιακή ανάπτυξη των εργασιών του στο εξωτερικό.

Ο κ. Ιωάννης Μίχος, Ιδρυτής του Ομίλου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος της EPSILON NET, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Διανύοντας τους τελευταίους μήνες του 2021, μια χρονιά ορόσημο για τον Όμιλό μας, νιώθω ότι πετύχαμε να θέσουμε τις βάσεις για έναν νέο δημιουργικό κύκλο με έντονα αναπτυξιακούς ρυθμούς.

Ο πρωταγωνιστικός μας ρόλος στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ιδιωτικού Τομέα, αποδεικνύεται καθημερινά από την αποδοχή όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών που αναπτύξαμε για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την προσαρμογή των επιχειρήσεων στο myDATA αλλά και από την εξαιρετική πορεία των Web εφαρμογών της σειράς Epsilon SMARΤ.

Ο Όμιλος είναι στην πιο ώριμη στιγμή του, σε σχέση με την εμπειρία & την τεχνογνωσία των ανθρώπων μας, με το επίπεδο τεχνολογικών επιλογών και τις διαρκείς επενδύσεις μας και σε σχέση με τη συνεχώς αυξανόμενη δυναμική του για το μέλλον.

Στη μεγάλη οικογένεια των εταιριών του Ομίλου Epsilon Net, με οδηγό την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, το εταιρικό όραμα και την προσήλωση στους πελάτες μας, συνεχίζουμε με συνέπεια και συνέχεια όλοι μαζί να δημιουργούμε την επόμενη μέρα. Χτίζουμε μεθοδικά ένα όμιλο που βασίζεται στο all in one solution δημιουργώντας μια δυνατή σχέση συνεργασίας με τους πελάτες μας. Συμβάλλουμε αποφασιστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στόχος μας είναι να έχουμε το εταιρικό μέγεθος που να εμπνέει ασφάλεια στους πελάτες μέσα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και τεχνολογικό περιβάλλον με τις αλλεπάλληλες νομοθετικές αλλαγές αλλά ταυτόχρονα να διατηρούμε την ευελιξία να βλέπουμε προσωπικά τις ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Στρατηγική μας παραμένει να παράγουμε καθημερινά αξία για τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες και τους μετόχους μας.

Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2021, μας επιβραβεύουν και μας δίνουν τη δύναμη και την ευθύνη να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή μας πορεία ως ο μεγαλύτερος Όμιλος λογισμικού για επιχειρήσεις στην Ελλάδα.»


Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Τμήμα Επενδυτικών σχέσεων:

Τηλ.+30211 5007000 – email: ir@epsilonnet.gr

Δείτε επίσης

Epsilon Digital - Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης | Περισσότερες από 15.000 επιχειρήσεις μας εμπιστεύονται καθημερινά για την Ηλεκτρονική τους Τιμολόγηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου!

Epsilon Digital - Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης | Περισσότερες από 15.000 επιχειρήσεις μας εμπιστεύονται καθημερινά για την Ηλεκτρονική τους Τιμολόγηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου!

Διαβάστε περισσότερα

Epsilon Training: 9η Συνεχόμενη Βράβευση με Διπλή Διάκριση στα Education Leaders Awards 2024

Epsilon Training: 9η Συνεχόμενη Βράβευση με Διπλή...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα από την EPSILON NET με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα από την EPSILON NET με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα