Ανακοίνωση για παροχή ειδικής άδειας

ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4548/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «EPSILON NET A.E.» (εφεξής η «Εταιρία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018, στους μετόχους της Εταιρίας, ότι στην συνεδρίασή του κατά την 30/11/2021, λαμβάνοντας υπόψη του, τις από 29/11/2021 εκθέσεις του κ. Παναγιώτη Πάτση, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 112921) του ελεγκτικού οίκου «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» αποφάσισε ομόφωνα την χορήγηση ειδικής αδείας με ισχύ έξι (6) μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018, για την παροχή εγγύησης υπέρ της συνδεδεμένης, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4548/2018 και του Δ.Λ.Π 24, ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «EPSILON SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «EPSILON SINGULARLOGIC A.E.» (εφεξής «πιστούχος») προς τους εξής:

Α. Στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» για την αναχρηματοδότηση δανείου μέχρι του ποσού ευρώ εξακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€ 675.000,00), που προέκυψε λόγω της απόσχισης του κλάδου των εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP που έχουν αναπτυχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας PYLON και εισφοράς του από την EPSILON NET A.E στην πιστούχο.

Β. Στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» για την αναχρηματοδότηση δανείου μέχρι του ποσού ευρώ ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€ 1.575.000,00), που προέκυψε λόγω της απόσχισης κλάδου των εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP που έχουν αναπτυχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας PYLON και εισφοράς του από την EPSILON NET A.E στην πιστούχο.

Γ. Στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» για τη χορήγηση κεφαλαίου κίνησης μέχρι του ποσού ευρώ ενός εκατομμυρίου εξακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (€ 1.645.000,00) και την αναχρηματοδότηση δανείων μέχρι του ποσού ευρώ δύο εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εβδομήντατριών και πενήντα οκτώ λεπτών (€ 2.233.073,58), που προέκυψαν λόγω της απόσχισης του κλάδου των εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP, που έχουν αναπτυχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας PYLON και εισφοράς του από την EPSILON NET A.E. στην πιστούχο, συνολικού ποσού ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εβδομήντα τριών και πενήντα οκτώ λεπτών (€1.489.073,58), καθώς και της διάσπασης της «SINGULARLOGIC Α.Ε», με απορρόφηση του κλάδου ιδιοπαραγόμενου λογισμικού εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και Enterprise Resource Planning (ERP) συστημάτων από την πιστούχο, συνολικού ποσού ευρώ επτακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (€ 744.000,00).

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας.

Ολόκληρες οι Εκθέσεις Αξιολόγησης περί του δικαίου και του εύλογου των συναλλαγών με βάση το άρθρο 101 του Ν. 4548/2018, βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στους παρακάτω συνδέσμους:

Έκθεση Ορκωτού – Εθνική Τράπεζα

Έκθεση Ορκωτού – Eurobank

Έκθεση Ορκωτού – Τράπεζα Πειραιώς

Δείτε επίσης

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα