Εξαγορά του 51% της εταιρίας DIGITAL4U εξειδικευμένου παρόχου λύσεων & υπηρεσιών στους τομείς του e-Commerce & του Digital Marketing

Η EPSILON NET ανακοινώνει την απόκτηση (πλειοψηφικού) ποσοστού 51% στην εταιρία με την επωνυμία «DIGITAL4U ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «DIGITAL4U», η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του e-Commerce & Digital marketing (www.digital4u.gr).

Η DIGITAL4U, ιδρύθηκε το 2013, με στόχο τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης Στρατηγικής Διαδικτυακής Επικοινωνίας για κάθε επιχείρηση. Έχει μεγάλη εμπειρία στη δημιουργία e-shop/e-Commerce solutions, τόσο στην κατασκευή/βελτιστοποίηση, όσο και στην προώθηση, προσφέροντας πλήρες φάσμα λύσεων, ανάλογα με τους στόχους κάθε επιχείρησης.

Η εταιρία δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, απασχολεί 32 εξειδικευμένα στελέχη και εξειδικεύεται στους τομείς:

  • E-Shop & e-Market Solutions
  • Web Design & Development
  • Advanced e-Commerce Solutions
  • B2B Platform
  • Performance Marketing
  • Digital Branding
  • Search Engine Optimization (SEO)


Κατά τη διάρκεια των 9 ετών λειτουργίας, η DIGITAL4U κατάφερε να προσελκύσει ορισμένα από τα δημοφιλέστερα brands της ελληνικής αγοράς και να εισάγει καινοτόμες λύσεις στον διαρκώς εξελισσόμενο χώρο του διαδικτυακού marketing. Έχει βραβευτεί, τόσο σε διεθνείς όσο και σε εγχώριους διαγωνισμούς για έργα της στο e-Commerce και στο SEO.

Ο κύκλος εργασιών της DIGITAL4U για τη χρήση του 2021 ανήλθε σε 1,36 εκατ. Ευρώ, αυξημένος κατά 27% σε σχέση με το 2020, ενώ τα εκτιμώμενα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ( EBITDA) ανήλθαν σε 229 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 75% σε σχέση με το 2020. Η εταιρία στις 31/12/2021, είχε μηδενικό τραπεζικό δανεισμό ενώ τα ταμειακά της διαθέσιμα, διαμορφώθηκαν σε 314 χιλ. ευρώ.

Στην EPSILON NET θα μεταβιβαστεί ποσοστό 51% της DIGITAL4U. Το συνολικό τίμημα για την εξαγορά και απόκτηση ποσοστού 51% της εταιρίας θα ανέλθει σε 0,5 εκατ. Ευρώ.

Επίσης, με συμφωνία των μερών, στην Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί την 14/04/2022, θα αποφασιστεί αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας μετά την ολοκλήρωση της οποίας το ποσοστό της Epsilon Net θα ανέλθει σε 60% στο Μ.Κ της DIGITAL4U.

Να επισημανθεί ότι το υπόλοιπο ποσοστό της εταιρίας εξακολουθεί να ανήκει στους βασικούς ιδρυτές της, μεταξύ των οποίων και ο κ. Χρήστος Κωστούλας, ο οποίος θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του ως Διευθύνων Σύμβουλος, διατηρώντας παράλληλα το 24,5% της DIGITAL4U (μετά την αναμενόμενη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα διαμορφωθεί σε 20%).

Η συγκεκριμένη εξαγορά συνέχεια των μεθοδευμένων κινήσεων της εταιρίας για επέκταση σε συμπληρωματικά προϊόντα και υπηρεσίες, ενισχύει τη στρατηγική της εταιρίας για παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες της, υλοποιεί τον σχεδιασμό της EPSILON NET για είσοδο σε ειδικές κάθετες αγορές, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις με στόχο την διεύρυνση της πελατειακής της βάσης, και επιπλέον αποτελεί ένα βασικό βήμα για την είσοδο του Ομίλου στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά του e-shop/e-Commerce & Digital Marketing, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις end to end για κάθε επιχείρηση.

Ο Όμιλος ακολουθεί με συνέπεια και συνέχεια τον επιχειρηματικό του σχεδιασμό σε επίπεδο συνεχούς οργανικής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα προχωρεί σε εξαγορές και τεχνολογικές συνεργασίες με στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς και του συνόλου των οικονομικών μεγεθών του.

Στρατηγικός στόχος της διοίκησης παραμένει η συνεχής παραγωγή αξίας για το προσωπικό, τους συνεργάτες και τους μετόχους, ως ο μεγαλύτερος Όμιλος Επιχειρησιακού Λογισμικού στην Ελλάδα.


Δείτε επίσης

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα