Όμιλος EPSILON NET Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 2022 Κύκλος εργασιών 75 εκ. ευρώ (+49%) Καθαρά Κέρδη μετά φόρων 18 εκ. ευρώ (+70%) EBITDA 25 εκ. ευρώ (+66%)

Ο Όμιλος Εταιριών EPSILON NET, υλοποιώντας με συνέπεια το επιχειρησιακό και επενδυτικό του πλάνο, ανακοινώνει την επίτευξη ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2022.

Ειδικότερα, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 49%, τα Καθαρά κέρδη μετά από φόρους κατά 70%, ενώ ταυτόχρονα επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση του περιθωρίου (margin) EBITDA το οποίο διαμορφώθηκε στο 33,36% επί του Κύκλου Εργασιών έναντι του 29,88% το 2021. Το εντυπωσιακό ποσοστό αύξησης στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, προήλθε τόσο από το σημαντικό ρυθμό οργανικής ανάπτυξης (άνω του 60%), όσο και από τη συμβολή στοχευμένων εξαγορών που επιτάχυναν τον στρατηγικό στόχο της Διοίκησης του Ομίλου για προϊόντα και υπηρεσίες all in one solution, συνεχή διεύρυνση μεριδίου αγοράς και επίτευξη υψηλών επιδόσεων τελικής κερδοφορίας.

Στόχος του Ομίλου για το 2022 ήταν να ενισχύσει την ηγετική του θέση στην αγορά της πληροφορικής ως ο μεγαλύτερος φορέας παροχής λύσεων Business Software για τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα ενώ παράλληλα να εκτελέσει με επιτυχία το πρόγραμμα ανάπτυξης & εξέλιξης καινοτόμων εφαρμογών, τεχνολογικών λύσεων και εξειδικευμένων υπηρεσιών για τους πελάτες του. Σημαντικό επίτευγμα για το 2022 αποτέλεσε και η περαιτέρω αύξηση της ενεργής εγκατεστημένης πελατειακής βάσης, με περισσότερους από 132.000 πελάτες, στους οποίους οι εταιρίες του Ομίλου παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις (360ο), κατάλληλα προσαρμοσμένες στο μέγεθός τους και στις ειδικές ανάγκες της αγοράς που δραστηριοποιούνται.

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
Σύμφωνα με τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2022, που καταρτίσθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου EPSILON NET έχουν ως εξής:

Βασικά οικονομικά στοιχεία περιόδου 1/1/2022 – 31/12/2022

Αναλυτικότερα, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου το 2022 ανήλθε σε 75,11 εκ. ευρώ έναντι 50,51 εκ. ευρώ το 2021, σημειώνοντας αύξηση 49%, τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 25,05 εκ. ευρώ έναντι 15,09 εκ. ευρώ το 2021, σημειώνοντας αύξηση 66%, ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 70% ανερχόμενα σε 18,30 εκ. ευρώ έναντι 10,78 εκ. ευρώ το 2021.

Όσον αφορά τη μητρική εταιρία, για το 2022 ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε 28,70 εκ. ευρώ έναντι 18,95 εκ. ευρώ το 2021, σημειώνοντας αύξηση 51%, τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 14,62 εκ. ευρώ έναντι 8,10 εκ. ευρώ το 2021, βελτιωμένα κατά 81%, ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 107% ανερχόμενα σε 11,67 εκ. ευρώ έναντι 5,64 εκ. ευρώ το 2021.

Συνοπτική κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Η ρευστότητα του Ομίλου, συνέχισε την αυξητική της πορεία (Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 26,65 εκατ. ευρώ), παρά τις σημαντικές εξαγορές που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2022, (CSA, DIGITAL 4U, TAXHEAVEN, Hotel Availabilities, BookOnlineNow, HotelonCloud) καθώς και την αγορά του κτιριακού συγκροτήματος στην έδρα της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη, παρέχοντας στη Διοίκηση του Ομίλου τη δυνατότητα απρόσκοπτης συνέχισης του προγράμματος εξαγορών και υλοποίησης νέων επιχειρηματικών κινήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Περαιτέρω, κατά το 2022 ενισχύθηκαν σημαντικά και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου (+41%) τα οποία ανήλθαν σε 58,30 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος διαθέτει αρνητικό καθαρό δανεισμό ύψους 6,37 εκατ. ευρώ (ενώ στον υπολογισμό του αρνητικού δανεισμού δεν έχει συμπεριληφθεί ποσό 2,81 εκατ. ευρώ, που έχει επενδυθεί σε τίτλους σταθερής απόδοσης, αυξάνοντας περαιτέρω τα τελικά καθαρά διαθέσιμα).

Επίσης, ο Όμιλος συνεπής στην πολιτική επιβράβευσης των μετόχων, θα προχωρήσει και τη φετινή χρονιά σε διανομή μερίσματος, το ύψος του οποίου θα προκύψει με βάση τα διανεμόμενα κέρδη και θα αποφασιστεί κατά την Τακτική Γ.Σ. των μετόχων.

Στόχοι και Προοπτικές για το 2023

Η διοίκηση εκτιμά ότι η πορεία ανάπτυξης θα συνεχιστεί και το 2023, με τις εταιρίες του Ομίλου να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ιδιωτικού τομέα της ελληνικής οικονομίας με βασικούς άξονες:

 • την εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς του Business Software, του eCommerce και του Fintech
 • την ενίσχυση του ολοκληρωμένου οικοσυστήματος προστιθέμενης αξίας με την παροχή «all in one solution» για τους τελικούς πελάτες , και
 • τη συνεχή αύξηση του «τελικού εσόδου ανά πελάτη»

Επιπλέον, εκτιμάται ότι στα πλαίσια του συνεχιζόμενου ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων η ζήτηση για τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες θα κινηθεί σε υψηλά επίπεδα για το 2023, χωρίς να επηρεαστεί από τις πληθωριστικές πιέσεις που παρατηρούνται στη γενική οικονομία (και ειδικά στην κατανάλωση), ενώ θα ενισχυθεί περαιτέρω με την παροχή κινήτρων μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων από:

 • το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ για τον ιδιωτικό τομέα που είναι ήδη σε εξέλιξη
 • το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 που ξεκίνησε από τις 15/02/2023 (με νέες ενισχύσεις ύψους 300 εκ. ευρώ)
 • τα ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία του τραπεζικού τομέα

Ειδική μνεία σε συγκεκριμένους αναπτυξιακούς στόχους για το 2023 θα πρέπει να γίνει για:

 • την έγκαιρη και ολοκληρωμένη εκτέλεση των προγραμματισμένων έργων που έχουν αναληφθεί με την αξιοποίηση της PYLON Hybrid platform και της ενισχυμένης τεχνογνωσίας του Ομίλου στο επιχειρησιακό λογισμικό για μεσαίες & μεγάλες επιχειρήσεις (ERP, CRM, WMS, MOBILE, MIS, σε συνδυασμό με τις λύσεις πιστοποιημένου Παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης και myDATA)
 • τη συνέχιση της εξαιρετικής πορείας της σειράς Web εφαρμογών «Epsilon SMARΤ» για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την επέκτασή τους σε ειδικές αγορές
 • την αξιοποίηση της ηγετικής θέσης του Ομίλου στις εφαρμογές PAYROLL / HRMS με την ενσωμάτωση των νέων λύσεων για την εναρμόνιση των επιχειρήσεων σε σχέση με τη πρόσφατη νομοθεσία για την «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και την επιτυχή διασύνδεσή τους με το σύστημα ERGANI II του Υπουργείου Εργασίας.
 • την ενίσχυση των λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου του Ομίλου και των συνοδευτικών υπηρεσιών διασύνδεσης, ολοκλήρωσης και Digital Marketing
 • την αξιοποίηση στον τομέα του Hospitality (που αποτελεί στρατηγικό τομέα για την επέκταση του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό) του υφισταμένου χαρτοφυλακίου προϊόντων (PMS, Booking Engine, Channel Manager, B2B) και την περαιτέρω διεύρυνσή του.

Σημαντική θέση στον επιχειρηματικό σχεδιασμό του Ομίλου για το 2023, θα αποτελέσει η οριστικοποίησηκαιέναρξη υλοποίησης της ολοκληρωμένης στρατηγικής συμφωνίας με τον Όμιλο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,σε εφαρμογή σχετικού μνημονίου συνεννόησης (MoU) (βλ. από 16.11.2022 δελτίο τύπου της εταιρίας),η οποία θα διευρύνει και θα ολοκληρώσει την στρατηγική προσέγγιση «all in one solution» με την αξιοποίηση του συνδυασμού:

 • των πληροφοριακών συστημάτων «Business Software» και «Ecommerce» του Ομίλου, με
 • τις καινοτόμες δυνατότητες του «Embedded Banking» και του «Banking as a Service» της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Η εφαρμογή της στρατηγικής συμφωνίας θα οδηγήσει σταδιακά στη δημιουργία ενός μοναδικού για τα ελληνικά δεδομένα «τεχνολογικού οικοσυστήματος», που θα δίνει μέσα από τα εργαλεία του Ομίλου την δυνατότητα ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τελικό πελάτη – επιχείρηση (ανεξάρτητα από το μέγεθός του) ενώ παράλληλα θα δώσει την δυνατότητα στον Όμιλο της EPSILON NET για :

 • την μόχλευση και αξιοποίηση των υφιστάμενων πελατολογίων των δύο Ομίλων
 • την προσέλκυση νέων πελατών και νέων οικοσυστημάτων
 • την ενίσχυση της ταχύτητας εκτέλεσης έργων ψηφιακών μετασχηματισμού μέσω αξιοποίησης του συνδυασμού των κινήτρων ενίσχυσης με χρηματοδοτικά εργαλεία
 • δημιουργία νέων γραμμών εσόδων, «on top» στις υφιστάμενες κατηγορίες εσόδων από τα προϊόντα Business Software.

Παράλληλα, με βάση τη συνεπή εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου για το 2023 και τη στρατηγική συνεργασία με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι τέθηκαν οι βάσεις για τον αναλυτικό σχεδιασμό του νέου αναπτυξιακού κύκλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για το 2023-2025.

Ο κ. Ιωάννης Μίχος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της EPSILON NET, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Τα εξαιρετικά αποτελέσματα που πετύχαμε μας κάνουν περήφανους και μας δίνουν τη δύναμη να ξεκινήσουμε έναν νέο δημιουργικό κύκλο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η στρατηγική μας δεν αλλάζει , με οδηγό την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, με όραμα και προσήλωση στους πελάτες μας και στις ανάγκες τους συνεχίζουμε με συνέπεια να υλοποιούμε το μοντέλο «all in one solution». Στρατηγική μας ήταν, είναι και θα είναι να παράγουμε καθημερινά αξία για τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες και τους μετόχους μας.

Όπως έχω δηλώσει, το 2022 αποτέλεσε για τον Όμιλο της EPSILON NET, χρονιά επιβεβαίωσης της ηγετικής μας θέσης στον τομέα του Business Software στην Ελλάδα ενώ περαιτέρω η επίτευξη της στρατηγικής μας συνεργασίας με τον Όμιλο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ αποτελεί πλέον τη βάση για την μετεξέλιξη του Ομίλου μας και την ολοκληρωμένη επέκτασή μας στον τομέα του FinTech.

Η διοίκηση του Ομίλου, οι μηχανικοί πληροφορικής και όλα τα στελέχη μας, σχεδιάζουμε ήδη την επόμενη ημέρα. Με πάθος και όραμα συνεχίζουμε τη νέα αναπτυξιακή πορεία μας ως ο μεγαλύτερος Όμιλος λογισμικού για επιχειρήσεις στην Ελλάδα»

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε: Τμήμα Επενδυτικών σχέσεων: e- mail: ir@epsilonnet.gr

Δείτε επίσης

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα