EPSILON NET: Αύξηση 47,04% στον Κύκλο Εργασιών & 59,55% στα Κέρδη προ φόρων στο 1ο τρίμηνο του 2023

Ο Όμιλος Εταιριών EPSILON NET, συνέχισε με επιτυχία και το 1ο τρίμηνο του 2023, την εφαρμογή του επιχειρηματικού του σχεδιασμού, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών του, η οποία αποτυπώνει την κυρίαρχη θέση του στον τομέα του Business Software.

Τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου EPSILON NET για το 1ο Τρίμηνο του 2023 έχουν ως εξής:

Βασικά οικονομικά στοιχεία περιόδου 01/01/2023 – 31/03/2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €)

1/1/2023-31/03/2023

1/1/2022-31/03/2022

Ετήσια Μεταβολή

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)

20.782,33

14.133,76

47,04%

Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)

7.466,88

4.719,12

58,23%

Καθαρά Κέρδη προ φόρων

6.429,39

4.029,75

59,55%

Ειδικότερα, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 47,04%, τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων κατά 59,55%, ενώ ταυτόχρονα επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση του περιθωρίου (margin) EBITDA το οποίο διαμορφώθηκε στο 35,93% επί του Κύκλου Εργασιών έναντι του 33,39% του 1ου τριμήνου του 2022. Το εντυπωσιακό ποσοστό αύξησης στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, προήλθε τόσο από το σημαντικό ρυθμό οργανικής ανάπτυξης ( άνω του 76%), όσο και από τη συμβολή στοχευμένων εξαγορώνπου επιτάχυναν τον στρατηγικό στόχο της Διοίκησης του Ομίλου για προϊόντα και υπηρεσίες «all in one solution»,συνεχή διεύρυνση μεριδίουαγοράς και επίτευξη υψηλών επιδόσεων τελικής κερδοφορίας.

Κατά το 1ο τρίμηνο του 2023, τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ενισχύθηκαν στα 63,61 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα ανήλθαν σε 28,97 εκατ. ευρώ. Ο Όμιλος, παρόλες τις επενδύσεις που πραγματοποίησε τη συγκεκριμένη περίοδο, όπως η εξαγορά της εταιρίας ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., αύξησε τον αρνητικό καθαρό δανεισμό στα 10,7 εκατ. ευρώ (ενώ στον υπολογισμό του αρνητικού δανεισμού δεν έχει συμπεριληφθεί ποσό 3,18 εκατ. ευρώ, που έχει επενδυθεί σε τίτλους σταθερής απόδοσης, αυξάνοντας περαιτέρω τα τελικά καθαρά διαθέσιμα).

Συνοπτική κατάσταση Οικονομικής Θέσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €)

1/1/2023-31/03/2023

1/1/2022-31/03/2022

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα

28.970,35

22.828,83

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

4.447,35

11.246,22

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μίσθωσης

3.108,72

1.568,80

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

9.898,56

6.972,82

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μίσθωσης

807,89

651,95

Καθαρός Δανεισμός

-10.707,82

-2.389,05

Ίδια Κεφάλαια

63.611,35

44.712,88

Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια

52.903,52

42.323,83

Συντελεστής Μόχλευσης

-0,2024

-0,0564

Προοπτικές για το 2023

Η Διοίκηση εκτιμά για το 2023, ότι τόσο η μητρική εταιρεία όσο και οι θυγατρικές του Ομίλου θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλοστον ψηφιακό μετασχηματισμό του ιδιωτικού τομέα της ελληνικής οικονομίας. Στόχος του Ομίλου είναι να επεκτείνει περαιτέρω την ευρεία αποδοχή του χαρτοφυλακίου των προϊόντων και των υπηρεσιών του και να πετύχει σημαντική αύξηση του Κύκλου Εργασιών και της πελατειακής βάσης μέσω της οργανικής ανάπτυξης και των νέωνεξαγορών που έχουν προγραμματισθεί για το 2023.

Η σημαντική αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 47% στο Α’ Τρίμηνο του 2023, είναι αποτέλεσμα του επιχειρηματικού σχεδιασμού που αναπτύσσει ο Όμιλος σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και σταδιακά στο εξωτερικό. Η επέκταση των πωλήσεων για το 2023 αναμένεται να στηριχθεί:

  • στην εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς του Business Software, του eCommerce και του Fintech (σε συνεργασία με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)
  • στην ενίσχυση του ολοκληρωμένου οικοσυστήματος προστιθέμενης αξίας και την παροχή «all in one solution» για τους τελικούς πελάτες
  • στην συνεχή αύξηση του «τελικού εσόδου ανά πελάτη»
  • sτην σταδιακή ανάπτυξη των εργασιών στο εξωτερικό (Κύπρος & Ρουμανία)

Ο Όμιλος εκτιμά, ότι οι επενδύσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, αναμένεται να ενταθούν και λόγω της παροχής κινήτρων μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ και του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Πιο συγκεκριμένα οι ομάδες πωλήσεων του Ομίλου και οι επιχειρήσεις μέλη του Δικτύου αναμένεται:

  • να αξιοποιήσουν περαιτέρω τις ενισχύσεις (μέσω voucher) του προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ του Ταμείου Ανάκαμψης (το οποίο έλαβε παράταση ολοκλήρωσης μέχρι 31/07/2023)
  • να μοχλεύσουν τις ενισχύσεις (μέσω voucher) του προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ του Ταμείου Ανάκαμψης (για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων λιανικής τιμολόγησης, διασύνδεσης με EFT/POS και τιμολόγησης επί αυτοκινήτου με συνολικές ενισχύσεις ύψους 160 εκ. ευρώ)
  • να συμβάλουν στην αξιοποίηση των 3 Δράσεων του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ του νέου ΕΣΠΑ (που ξεκίνησαν να δέχονται αιτήσεις από τις 15/02/2023 με νέες ενισχύσεις ύψους 300 εκ. ευρώ)
  • να αξιοποιήσουν τα ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία του τραπεζικού τομέα και κυρίως τα εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Σημαντική θέση στον επιχειρηματικό σχεδιασμό του Ομίλου για το 2023, έχει η σταδιακή εφαρμογή σε τεχνικό & επιχειρησιακό επίπεδο της υλοποίησης της ολοκληρωμένης στρατηγικής συμφωνίας με τον Όμιλο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, η οποία θα διευρύνει και θα ολοκληρώσει την στρατηγική προσέγγιση «all in one solution» με την αξιοποίηση του συνδυασμού:

• των πληροφοριακών συστημάτων «Business Software» και «Ecommerce» του Ομίλου, με

• τις καινοτόμες δυνατότητες των τεχνολογικών συστημάτων «Embedded Finance» και «Banking as a Service» της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Η εφαρμογή της στρατηγικής συμφωνίας θα οδηγήσει σταδιακά στην δημιουργία ενός μοναδικού για τα ελληνικά δεδομένα «τεχνολογικού οικοσυστήματος», που θα δίνει μέσα από τα εργαλεία του Ομίλου την δυνατότητα ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τελικό πελάτη – επιχείρηση ενώ παράλληλα θα δώσει την δυνατότητα στον Όμιλο της EPSILON NET για :

• τη μόχλευση και αξιοποίηση των υφιστάμενων πελατολογίων των δύο Ομίλων

• την προσέλκυση νέων πελατών και νέων οικοσυστημάτων

• την ενίσχυση της ταχύτητας εκτέλεσης έργων ψηφιακών μετασχηματισμού μέσω αξιοποίησης του συνδυασμού των κινήτρων ενίσχυσης με χρηματοδοτικά εργαλεία ( bridge financing και μεσοπρόθεσμα κεφάλαια)

δημιουργία νέων γραμμών εσόδων, «on top» στις υφιστάμενες κατηγορίες εσόδων από τα προϊόντα Business Software

Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά, ότι με βάση την επιτυχημένη εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου το 2022 , τα θετικά αποτελέσματα του Α’ Τριμήνου του 2023, τα αναμενόμενα οφέλη από την στρατηγική συνεργασία με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και το δυναμικό πρόγραμμα εξαγορών, έχουν τεθεί οι βάσεις για τον νέο αναπτυξιακό κύκλο του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την περίοδο 2023-2025.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε: Τμήμα Επενδυτικών σχέσεων: email: ir@epsilonnet.grΔείτε επίσης

Epsilon Digital - Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης | Περισσότερες από 15.000 επιχειρήσεις μας εμπιστεύονται καθημερινά για την Ηλεκτρονική τους Τιμολόγηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου!

Epsilon Digital - Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης | Περισσότερες από 15.000 επιχειρήσεις μας εμπιστεύονται καθημερινά για την Ηλεκτρονική τους Τιμολόγηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου!

Διαβάστε περισσότερα

Epsilon Training: 9η Συνεχόμενη Βράβευση με Διπλή Διάκριση στα Education Leaders Awards 2024

Epsilon Training: 9η Συνεχόμενη Βράβευση με Διπλή...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα από την EPSILON NET με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα από την EPSILON NET με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα