ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/2007

Η EPSILON NET, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007 ενημερώνει, κατόπιν της από 09.06.2023 σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε, ότι η εταιρία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» την 08.06.2023 απέκτησε μετοχές και δικαιώματα ψήφου και συνολικά πλέον κατέχει 4.065.000 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,50 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της EPSILON NET Α.Ε.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:
Άμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές), Έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 0% (ήτοι κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) εκδόσεως EPSILON NET Α.Ε.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την αγορά μετοχών:
Άμεση συμμετοχή 7,50% (ήτοι 4.065.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές), Έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 7,50% (ήτοι 4.065.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) εκδόσεως EPSILON NET Α.Ε.

Στο πλαίσιο της ίδιας συναλλαγής δυνάμει της οποίας η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. απέκτησε ποσοστό 7,50% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας EPSILON NET Α.Ε., η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης επιπλέον ποσοστού 7,50% του κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος υφιστάμενου και πλήρως καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της EPSILON NET Α.Ε., το οποίο μπορεί να ασκηθεί κατά τη διάρκεια μιας περιόδου έξι μηνών από τη δημοσίευση των ελεγμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της EPSILON NET Α.Ε. για το οικονομικό έτος 2025. Η ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης επιπλέον ποσοστού κατά τα ανωτέρω υπόκειται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μη δυνάμενου να ασκηθεί άνευ όρων ή κατά την διακριτική ευχέρεια της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. κατά την έννοια του άρθρου 11 παρ. 1(α) του Ν. 3556/2007, και αναφέρεται αποκλειστικά για σκοπούς διαφάνειας και πληρότητας της πληροφόρησης.

Δείτε επίσης

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα