Έναρξη Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Η εταιρία «EPSILON NET Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε εκτέλεση της από 30.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί καθιέρωσης Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών και της από 11.10.2023 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί στην έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση.

Οι αγορές των Ιδίων Μετοχών θα πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αποκτηθούν δεν μπορεί να υπερβεί το 5% (1/20) του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, ενώ το Πρόγραμμα θα διαρκέσει κατ' ανώτατο όριο 12 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. μέχρι την 30.06.2024, με κατώτατη τιμή αγοράς δύο (2,00) Eυρώ και ανώτατη τιμή αγοράς είκοσι (20,00) Eυρώ ανά μετοχή.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Δείτε επίσης

Όμιλος EPSILON NET: το Epsilon Smart, η πληρέστερη και πιο αξιόπιστη εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης για μικρές επιχειρήσεις, έφτασε στην Κύπρο!

Στόχος του Epsilon Smart Cyprus είναι να αποτελέσει την πλέον ολοκληρωμένη Web εφαρμογή της κυπριακής αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενους επαγγελματίες.

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος EPSILON ΝΕΤ: Σημαντική αύξηση μεγεθών στο εννεάμηνο του 2023 | +30% στον Κύκλο Εργασιών

Όμιλος EPSILON ΝΕΤ: Σημαντική αύξηση μεγεθών στο εννεάμηνο του 2023 +30% στον Κύκλο Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου για την Απόκτηση Κλάδου Retail & Fuel από Epsilon SingularLogic

Δελτίο Τύπου για την Απόκτηση Κλάδου Retail & Fuel από Epsilon SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα