Ανακοίνωση Εκλογής Νέου Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου – Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου

ΗEPSILON NET Α.Ε. ανακοινώνει ότι με την από 11/10/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και μετά από θετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εξελέγη ο κ. Δημήτριος Γκίνογλουτου Εμμανουήλ ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για θητεία που λήγει μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020.

Ο κ. Γκίνογλου,ο οποίος έχει εκλεγεί και ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EPSILON NET AE, διαθέτει όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και του ν. 3016/2002 και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και επιπλέον διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν της ως άνω μεταβολής, η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της, την 11/10/2023 ανασυγκροτήθηκε, ως ακολούθως:

  1. ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Εμμανουήλ. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., ως Πρόεδρος,
  2. ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Αναστασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., ως Μέλος και
  3. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., ως Μέλος.

Δείτε επίσης

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα