Πρακτικό Ανασυγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
11.10.2023
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ


Πρακτικό 24ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας

Σήμερα 11.10.2023 και ώρα 17:30, στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη και στα γραφεία της εταιρίας «EPSILON NET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «EPSILON NET A.E.» (εφεξής η «Εταιρία»), που βρίσκονται στην Πάροδο 17ης Νοεμβρίου αριθ. 87 (Ζώνη ΕΜΟ Πυλαία - Θεσσαλονίκης), συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Παρόντες ήταν τα μέλη της Επιτροπής:

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Δημήτριος Γκίνογλου

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Παντελεήμων Μάνης

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Αικατερίνη Δασκαλοπούλου

Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα Μόνο: «Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα”

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την από 11.10.2023 ομόφωνη απόφασή του κατά τη συνεδρίαση της 11ης Οκτωβρίου 2023 των μελών του, εξέλεγξε τον κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ, για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προέβη στην εκλογή του νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ, αφού διαπίστωσε ότι αυτός διαθέτει αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθώς πληροί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και του ν. 3016/2002 και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, ενώ διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία και επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προέβη στην εκλογή του ανωτέρω ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης σχετικά με την καταλληλότητά του ως υποψηφίου και ειδικότερα ως προς την πλήρωση στο πρόσωπό του των κριτηρίων που προβλέπονται από την παρ.1 του άρθρου 44 v. 4449/2017. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η πλήρωση του συνόλου των κριτηρίων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, όπως επίσης και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο του ανωτέρω, κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών διατάξεων του εφαρμοζόμενου από την Εταιρία, Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας.

Κατόπιν της ως άνω εκλογής του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ του Εμμανουήλ ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Προέδρου, κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ, η Επιτροπή Ελέγχου με ομόφωνη απόφασή της, ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΜΑΡΙΑΣ, που γεννήθηκε στην Ημαθία το έτος 1954 και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Κηφισιάς, αριθμός 74- Καλαμαριά, Τ.Κ 55134, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΡ.253521/25-08-2022 του Τ.Α. Καλαμαριάς - Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ 022667978, ως Πρόεδρος,

2. ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ, που γεννήθηκε στην Πτολεμαΐδα το έτος 1965 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη στην οδό Σωκράτους 3 - Άγιος Παύλος, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 746295/14-04-2011 του Τ.Α Άνω Πόλης - Αγίου Παύλου, με Α.Φ.Μ 078312591, ως Μέλος και

3. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1972 και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ναυπάκτου, αριθμός 3Α – Πυλαία, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ.711860/07-05-2018 του Τ.Α. Πυλαίας - Θεσσαλονίκης, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 047267547, ως Μέλος.


Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση, σε πίστωση δε των ανωτέρα συντάχτηκαν τα παρόντα πρακτικά, τα οποία υπογράφονται όπως ακολουθεί.Θεσσαλονίκη, 12/10/2023

Δείτε επίσης

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα