Πρακτικό Ανασυγκρότησης Δ.Σ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ της από 11/10/2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την επωνυμία «EPSILON NET - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας» και το δ «EPSILON NET A.E.» Α.Φ.Μ. 099357493 - Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 038383705000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας» και το διακριτικό τίτλο «EPSILON NET A.E» (στο εξής «Εταιρία»), σήμερα την 11η Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη ώρα 15:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, η οποία διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα τα μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του Καταστατικού της «Εταιρίας» σε συνδυασμό με το άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Κατά την συνεδρίαση παρίστανται αυτοπροσώπως τα ακόλουθα μέλη του ΔΣ:

 1. ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
 2. ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
 3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αναπληρώτρια Δ/νουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
 4. ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ,
 5. ΠΡΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ,
 6. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ,
 7. ΓΡΙΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ,
 8. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ,
 9. ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΙΟΥΝΥΣΙΟΥ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και

Στη σημερινή συνεδρίαση παρίσταται και ο κ.κ. Δημήτριος Γκίνογλου του Εμμανουήλ. Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης για τη συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Στη συνεδρίαση παρίσταται ο εταιρικός γραμματέας, Δημήτριος Τσαπάρας, ο οποίος ανέλαβε και την τήρηση των πρακτικών.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο:
Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ελευθερίου Καραμπίνα από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου.
Θέμα 2ο:
Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
Θέμα 3ο:
Ανάκληση της από 28-07-2023 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρίας και νέα ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρίας
Θέμα 4ο:
Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ελευθέριου Καραμπίνα.
Θέμα 5ο:
Ορισμός νέου μέλους της Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ελευθέριου Καραμπίνα.
Θέμα 6ο:
Έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και παροχή ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας για την εκπροσώπηση της Εταιρίας.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μετά το πέρας της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: Θέμα 1ο: Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ελευθερίου Καραμπίνα από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Ιωάννης Μίχος, ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υποβολή παραίτησης με ισχύ από 06/10/2023, του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας, κ. Ελευθερίου Καραμπίνα, η οποία υποβλήθηκε με την από 06/10/2023 επιστολή του και οφείλεται σε λόγους επαγγελματικούς. Επιπλέον ο ανωτέρω και για τους ίδιους λόγους, υπέβαλλε ταυτόχρονα την παραίτησή του και από τις Eπιτροπές, Ελέγχου και Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, στις οποίες μετείχε ως Πρόεδρος και μέλος αντίστοιχα. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Ιωάννης Μίχος, υπενθύμισε στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020 «……… Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη γενική συνέλευση ή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9, δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2). Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό…..», ενώ σύμφωνα την παρ. 4 του άρθρου 9 του ιδίου Νόμου « Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, που έχει ως συνέπεια ο αριθμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών να υπολείπεται του ελάχιστου εκ του νόμου απαιτούμενου αριθμού, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση, είτε αναπληρωματικό μέλος, σε περίπτωση που υφίσταται βάσει του άρθρου 81 του ν. 4548/2018, είτε υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος ή νέο μέλος που εκλέγει σε αντικατάσταση, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1 Ακολούθως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, ανέφερε ότι στην προκείμενη περίπτωση λόγω της δεκαμελούς σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, μετά την παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ της Εταιρίας, κ. Ελευθερίου Καραμπίνα, ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ της Εταιρίας υπολείπεται κατά ένα (1) μέλος με αυτή την ιδιότητα (ενν. του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού). Επομένως και δεδομένου και ότι δεν είχαν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη κατά την Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2021, οπότε και εκλέχτηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, θα πρέπει αυτό (ενν. το Διοικητικό Συμβούλιο) να εκλέξει νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος και μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Ιωάννης Μίχος, ενημέρωσε τα μέλη ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά τη συνεδρίασή της, που έλαβε χώρα στις 04/10/2023 και τίθεται υπόψη των μελών του, ομόφωνα εισηγήθηκε την εκλογή του Δημητρίου Γκίνογλου του Εμμανουήλ ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ κ. Ελευθερίου Καραμπίνα για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020, διότι, διαπίστωσε ότι ο ανωτέρω πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την πολιτικής καταλληλότητας της Εταιρίας και των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 όπως ισχύει και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας. Ειδικότερα η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε ότι ο κ. Δημήτριος Γκίνογλου του Εμμανουήλ, είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, διαθέτει επαρκείς γνώσεις και προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία, εξαιρετική επαγγελματική πορεία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ακεραιότητας και ήθους και καλή φήμη. Ο κ. Δημήτρης Γκίνογλου έχει πολυετή επαγγελματική, διοικητική και ακαδημαϊκή εμπειρία και εξαιρετικά πλούσιο συγγραφικό έργο. Μέχρι την αφυπηρέτηση του, ήταν Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ενώ για σημαντική περίοδο διετέλεσε Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και μέλος της Συγκλήτου. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης της ΑΒΣΘ, με μεταπτυχιακές σπουδές στην διοίκηση επιχειρήσεων στο University of Bath του Ηνωμένου Βασιλείου και διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Παράλληλα ο κ. Δημήτριος Γκίνογλου είναι Certified Internal Control Auditor - USA, και Εγγεγραμμένος Πραγματογνώμονας με αντικείμενο Λογιστικές - Φορολογικές - Οικονομολογικές και Ελεγκτικές Πραγματογνωμοσύνες. Άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου, εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, ενώ διετέλεσε οικονομικός και φοροτεχνικός σύμβουλος σε μεγάλες επιχειρήσεις. Ανέλαβε και εκπόνησε ειδικές γνωμοδοτήσεις σε δικαστήρια για εμπορικές και φορολογικές υποθέσεις, μερικές εκ των οποίων έχουν δημοσιευθεί και ως άρθρα. Έχει αναπτύξει σημαντικό συγγραφικό έργο και είναι ο επιβλέπων στη μετάφραση του βιβλίου του διακεκριμένου Καθηγητή Λογιστικής Horgeen Χρηματοοικονομικής Λογιστικής το οποίο διανέμεται στους φοιτητές. Έχει γράψει πάνω από 150 άρθρα σε περιοδικά και συνέδρια και έχει πάνω από 200 citation. Παράλληλα έχει συμμετάσχει σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα στην λογιστική επιστήμη καθώς και σε επιτροπές αξιολόγησης και πρόσληψης τόσο διοικητικού όσο και ερευνητικού διδακτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά, όπως: Journal of Financial Management and Analysis, International Business Review, Journal of European Research Studies, κ.ά. Επίσης, αρκετές του εργασίες έχουν δημοσιευθεί σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με το σύστημα των κριτών, όπως στο: International Scientific and Practical Conference: Financial Stabilization and Economic Growth, European Accounting Association Congress, European Applied Business Research Conference, International Conference on Economic Growth and Competitiveness in Europe: Trends and Prospects, International Business and Economics Research Conference, κ.ά. Είναι επίσης μέλος αρκετών επαγγελματικών και επιστημονικών οργανώσεων στο χώρο της λογιστικής, όπως του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), Bath Alumni Society της Αγγλίας και ιδρυτικό Μέλος της HFAA (Ελληνική Εταιρία Χρηματοοικονομικών Επιστημόνων Ελλάδος). Κατόπιν όλων αυτών ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Ιωάννης Μίχος, προτείνει την εκλογή του Δημητρίου Γκίνογλου του Εμμανουήλ, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας στη θέση του παραιτηθέντος κ. Ελευθερίου Καραμπίνα, διότι όπως επισήμανε στα μέλη, ο Δημήτριος Γκίνογλου γνωρίζει τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις, τις οποίες συνεπάγεται η θέση του και διαθέτει επαρκή χρόνο ώστε να τις αντιμετωπίσει αποτελεσματικώς. Με την εκλογή του, το νέο διοικητικό συμβούλιο με τη σύνθεση του, θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Θα συμβάλει στην αποτελεσματική διακυβέρνηση της Εταιρίας και στην προσήκουσα θέσπιση και εφαρμογή της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου και κουλτούρας αντιμετώπισης του. Επομένως η εκλογή του πληροί όλα τα κριτήρια, ατομικής καταλληλότητας και συγκεκριμένα: α) επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων, β) προσωπικές δεξιότητες, γ) φήμη, ήθος, εντιμότητα και ακεραιότητα, δ) αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, ε) ανεξαρτησία κρίσης και στ) διάθεση επαρκούς χρόνου και συλλογικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας. Επιπλέον ο ανωτέρω είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο σε σχέση με την Εταιρία, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας και ως εκ τούτου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Με την εκλογή του τηρείται το (υποχρεωτικό) ποσοστό συμμετοχής των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 ν. 4706/2020 και παράλληλα υπάρχει επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, έχει δε υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην Εταιρία με την οποία δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές της Εταιρίας του ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη (άρθρο 3 παρ. 4. του Ν. 4706/2020). Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω: ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

 1. Εκλέγει τον κ. Δημήτριο Γκίνογλου του Εμμανουήλ ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ελευθερίου Καραμπίνα του Μιχαήλ , για θητεία που λήγει μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, αφού διαπίστωσε ότι στο πρόσωπο του: α) πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020 και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας, γ) δεν συντρέχει το ασυμβίβαστο – κώλυμα του άρθρου 3 παρ.4 του ν. 4706/2020, δ) πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση, ε) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 2 ν. 4706/2020, όπως ισχύει, σύμφωνα με τη νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλαδή του συνολικού αριθμού - τριών (3) τον αριθμό - των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε σχέση με την 10μελή σύνθεση του και στ) υπάρχει επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται το 25% του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο, σύμφωνα με του διάταξη του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.
 2. Να ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας η εκλογή του κ. Δημητρίου Γκίνογλου του Εμμανουήλ ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ.1 του του ν. 4548/2018, η οποία και θα αποφασίσει για την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στον ανωτέρω, είτε σε άλλο υφιστάμενο μέλος ή σε νέο μέλος που θα εκλέξει, για το υπόλοιπο της θητείας του διοικητικού συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30/06/2025 (αρ. πρωτ. 1149/17-05-2021 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς).

Ο κ. Δημήτριος Γκίνογλου του Εμμανουήλ αποδέχεται την εκλογή του και αναλαμβάνοντας αμέσως τα καθήκοντα του, μετέχει στη συνέχεια της παρούσας συνεδρίασης. Θέμα 2ο: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Κατόπιν της εκλογής του κ. Δημητρίου Γκίνογλου του Εμμανουήλ ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Ελευθέριου Καραμπίνα του Μιχαήλ, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

 1. ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα] Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
 2. ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα] Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΚΑΤΙΝΑΣ [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα] Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
 4. ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα] Εκτελεστικό Μέλος.
 5. ΠΡΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ και της ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα] Εκτελεστικό Μέλος.
 6. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΒΑΡΒΑΡΑΣ [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα] Εκτελεστικό Μέλος.
 7. ΓΡΙΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΕΥΘΑΛΕΙΑΣ [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα] Εκτελεστικό Μέλος.
 8. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα] Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 9. ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ και της ΙΩΑΝΝΑΣ [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα] Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 10. ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΜΑΡΙΑΣ [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα] Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 • Θέμα 3ο: Ανάκληση της από 28-07-2023 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρίας και νέα ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρίας Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του ότι: (α) δυνάμει της από 28/07/2023 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου και του (3ου) θέματος αυτής, είχε παρασχεθεί το δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρίας σε μέλη αυτού και (β) ανασυγκροτήθηκε με την αμέσως προηγούμενη απόφαση, ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ: 1. Την ανάκληση της από 28/07/2023 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, η οποία αναφέρεται στην εκπροσώπηση της Εταιρίας και την παροχή δικαιώματος υπογραφής και περιέχεται στο (2ο) θέμα της εν λόγω συνεδρίασης. 2. Εκπροσώπηση Εταιρίας - Ανάθεση Λοιπών Εξουσιοδοτήσεων. 2.1. Εκπροσώπηση Εταιρίας Ορίζει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΙΩΑΝΝΗ ΜΙΧΟ του Νικολάου, νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρίας, αρμόδιο να αποφασίζει γενικά για όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί στον Πρόεδρο του Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας ΙΩΑΝΝΗ ΜΙΧΟ του Νικολάου τη δυνατότητα να συναλλάσσεται για λογαριασμό της εταιρίας με τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες και οποιονδήποτε τρίτο, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρίας, να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί αξιόγραφα, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής Διοικητικής Αρχής και ενώπιον κάθε ημεδαπού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού, να υπογράφει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρίας με αντισυμβαλλόμενο οποιονδήποτε τρίτο και γενικά να ασκεί όλες τις ενέργειες, οι οποίες σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Επιπλέον δύναται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του καταστατικού της εταιρίας και το άρθρο 87 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που του ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους ή τρίτους, δυνάμει ειδικού πληρεξουσίου ή εξουσιοδότησης. Σε περίπτωση κωλύματος του Ιωάννη Μίχου του Νικολάου, αντικαθιστά αυτόν σε κάθε ενέργεια εκπροσώπησης της Εταιρίας, η Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ του Δημητρίου. 2.2 Ανάθεση Λοιπών Εξουσιοδοτήσεων. Περαιτέρω και με σκοπό τη διευκόλυνση των καθημερινών τραπεζικών συναλλαγών της εταιρίας και παράλληλα με την ανωτέρω υφιστάμενη απεριόριστη εξουσία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, Ιωάννη Μίχου του Νικολάου, εξουσιοδοτείται το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ του Αντωνίου να εκπροσωπεί, να αντιπροσωπεύει την εταιρία και να τη δεσμεύει με την υπογραφή του σε όλες τις τράπεζες για κάθε είδους τραπεζικές συναλλαγές, να μπορεί να προβαίνει σε καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων, σε καταθέσεις συναλλαγματικών και επιταγών, προεξοφλήσεις αξιόγραφων και υπογραφές συμβάσεων και γενικά σε οποιαδήποτε συναλλαγή απαιτείται με οποιαδήποτε τράπεζα. Θέμα 4ο: Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ελευθέριου Καραμπίνα. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Ιωάννης Μίχος, αναφέρει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 30ης Ιουνίου 2021 αποφάσισε: α) η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, β) η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία στην πλειοψηφία τους ή στο σύνολο τους θα είναι ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά μέλη) που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, γ) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και δ) ο Πρόεδρος της Επιτροπής να ορίζεται από τα μέλη της και να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε εκτέλεση της προ αναφερόμενης απόφασης της γενικής συνέλευσης και των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την από 30.06.2021 απόφασή του, προέβη στην εκλογή, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, των παρακάτω τριών (3) μελών του και συγκεκριμένα εξέλεξε τους εξής: 1) ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ του ΜΙΧΑΗΛ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 2) ΑΒΔΗΜΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 3) ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώνοντας παράλληλα ότι οι ανωτέρω, πληρούν ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και ότι οι κ.κ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ και ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ πληρούν τα κριτήρια της ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και του Ν. 4706/2020. Επιπλέον διαπίστωσε ότι ο κ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίσθηκε ότι διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30/06/2025. Ακολούθως κατά τη συνεδρίασή στις 01/07/2021, τα ως άνω εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συγκροτήθηκαν σε Σώμα και εξέλεξαν ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Ελευθέριο Καραμπίνα και ως μέλη τους Σπυρίδωνα Αβδημιώτη και Αικατερίνη Δασκαλοπούλου. Στη συνέχεια, με την από 30/05/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέχθηκε ο Παντελεήμων Μάνης του Αναστασίου νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του δ.σ της Εταιρίας και νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σπυρίδωνα Αβδημιώτη, για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020. Ακολούθως κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 30/06/2022, ο Παντελεήμων Μάνης του Αναστασίου ορίστηκε ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και με την από 30/06/2022 απόφαση του δ.σ της Εταιρίας εκλέχθηκε ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30/06/2025 (παρατεινομένης της θητείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης) διαπιστώνοντας παράλληλα ότι πληροί ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και τα κριτήρια της ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και του Ν. 4706/2020. Ακολούθως κατά τη συνεδρίασή στη 01/07/2022, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ανασυγκροτήθηκαν και εξέλεξαν ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Ελευθέριο Καραμπίνα και ως μέλη τους, τον κ. Παντελεήμων Μάνη και την κ. Αικατερίνη Δασκαλοπούλου. Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Ιωάννης Μίχος ανέφερε ότι κατόπιν της προ αναφερόμενης παραίτησης του κ. Ελευθερίου Καραμπίνα, από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας και από τη θέση του στην Επιτροπή Ελέγχου, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας κατά τη συνεδρίασή της που έλαβε χώρα στις 04/10/2023, ομόφωνα εισηγήθηκε την εκλογή του κ. Δημητρίου Γκίνογλου του Εμμανουήλ ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (έχει ήδη εκλεγεί) και ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ελευθερίου Καραμπίνα, για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020, αφού διαπιστώθηκε ότι στο πρόσωπο του : α) πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020 και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας, γ) δεν συντρέχει το ασυμβίβαστο – κώλυμα του άρθρου 3 παρ.4 του ν. 4706/2020, δ) πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση, ε) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 2 ν. 4706/2020, όπως ισχύει, σύμφωνα με τη νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλαδή του συνολικού αριθμού – τριών (3) τον αριθμό- των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε σχέση με την 10μελή σύνθεση του και στ) υπάρχει επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται το 25% του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο, σύμφωνα με του διάταξη του άρθρου 3 του ν. 4706/2020. Κατόπιν όλων των παραπάνω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Ιωάννης Μίχος εισηγήθηκε την εκλογή του Δημητρίου Γκίνογλου του Εμμανουήλ, ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020, διότι ο ανωτέρω διαθέτει αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθώς πληροί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και του ν. 3016/2002 και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία και επιπλέον διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω, εξέτασε την καταλληλότητα του ως άνω υποψηφίου και ειδικότερα ως προς τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ.1 του άρθρου 44 v. 4449/2017. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η πλήρωση του συνόλου των κριτηρίων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, όπως επίσης και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο του ανωτέρω, κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών διατάξεων του εφαρμοζόμενου από την Εταιρία, Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας. Ειδικότερα: α) Πλήρωση Κριτηρίων ανεξαρτησίας. Πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση. Η πλήρωση των ανωτέρω κριτηρίων, προκύπτει και από την ιδιότητά του ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς κατά την εκλογή του διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παρ.1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, β) Γνώση τομέα δραστηριότητας της Εταιρίας. Επίσης διαπιστώθηκε ότι ο ανωτέρω διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, καθώς διετέλεσε φορολογικός αλλά και νομικός σύμβουλος σε εταιρίες με αντικείμενο παραπλήσιο της Εταιρίας. Περαιτέρω ο κ. Δημήτριος Γκίνογλου διαθέτει γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου και των Διοικητικών Συμβουλίων, δεδομένου ότι επί πολλά έτη παρείχε νομικές συμβουλές σε μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα ανέλαβε και εκπόνησε γνωμοδοτήσεις πραγματοτογνομωσύνες επί θεμάτων που άπτονταν και της εταιρικής διακυβέρνησης και γ) Νόμιμη σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου. Τέλος διαπιστώθηκε ότι πληρούται για τη νόμιμη σύνθεση της τριμελούς επιτροπής ελέγχου της Εταιρίας, η προϋπόθεση στελέχωσης αυτής από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία στην πλειοψηφία τους ή στο σύνολο τους θα είναι ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά μέλη). Κατόπιν όλων αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο, ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ: Εκλέγει τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΜΑΡΙΑΣ [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα] Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ελευθερίου Καραμπίνα, για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020. Θέμα 5ο: Ορισμός νέου μέλους της Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ελευθέριου Καραμπίνα. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Ιωάννης Μίχος, υπενθύμισε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την από 30.06.2021 απόφασή του, προέβη στη σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποτελούμενης από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής αποφάσισε ότι θα ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Στη συνέχεια με την ίδια ως άνω απόφαση του όρισε ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων τα κάτωθι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 1. ΑΒΔΗΜΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, 2. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ του ΜΙΧΑΗΛ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλος της Επιτροπής και 3. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλος της Επιτροπής. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποφασίσθηκε ότι διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30/06/2025. Με την από 30/05/2022 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας, εκλέχθηκε ο Παντελεήμων Μάνης του Αναστασίου, νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του δ.σ της Εταιρίας και νέο μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σπυρίδωνα Αβδημιώτη για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης. Ακολούθως κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 30/06/2022, ο Παντελεήμων Μάνης του Αναστασίου ορίστηκε ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και με την από 30/06/2022 απόφαση του δ.σ της Εταιρίας εκλέχθηκε ως νέο μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και υποψηφιοτήτων για θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30/06/2025 ( παρατεινομένης της θητείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης) διαπιστώνοντας παράλληλα ότι πληροί ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και τα κριτήρια της ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και του Ν. 4706/2020. Ακολούθως κατά την ίδια συνεδρίαση του δ.σ της Εταιρίας, ανασυγκρότηθηκε η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και εκλέχθηκε ως Προέδρος της Επιτροπής, ο Παντελεήμων Μάνης και ως μέλη της οι, Ελευθέριος Καραμπίνας και Αικατερίνη Δασκαλοπούλου. Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Ιωάννης Μίχος ανέφερε ότι κατόπιν της προ αναφερόμενης παραίτησης του κ. Ελευθερίου Καραμπίνα, από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας και από τις θέσεις του, στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εκλέχτηκε ήδη ο Δημήτριος Γκίνογλου του Εμμανουήλ ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως νέο μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό) της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ελευθερίου Καραμπίνα για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020, αφού διαπιστώθηκε ότι πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, ενώ δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας. Κατόπιν όλων των παραπάνω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Ιωάννης Μίχος εισηγήθηκε την εκλογή του Δημητρίου Γκίνογλου του Εμμανουήλ, ως νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω και διαπίστωσε ότι ο Δημήτριος Γκίνογλου του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτει αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και πληροί όλες τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ: 1. Εκλέγει τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΜΑΡΙΑΣ[παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα] Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέο μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ελευθερίου Καραμπίνα, για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020. 2. Ανασυγκροτεί σε σώμα την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ως ακολούθως:
 1. ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα] Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής.
 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα] Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλος της Επιτροπής.
 3. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα] Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλος της Επιτροπής.Δείτε επίσης

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα