Όμιλος EPSILON ΝΕΤ: Σημαντική αύξηση μεγεθών στο εννεάμηνο του 2023 | +30% στον Κύκλο Εργασιών

Ο Όμιλος Εταιριών EPSILON NET, υλοποιώντας με συνέπεια τον επιχειρηματικό του σχεδιασμό, σημείωσε κατά το εννεάμηνο του 2023, σημαντική αύξηση στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών του, συνεχίζοντας την αναπτυξιακή του πορεία ως ο ηγέτης του τομέα του Business Software & Technology Systems στην Ελλάδα.

1. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου EPSILON NET για το εννεάμηνο του 2023 έχουν ως εξής:

Βασικά οικονομικά στοιχεία περιόδου 01/01/2023 – 30/09/2023
μετά την εφαρμογή της λογιστικής αποτύπωσης με βάση τη μέθοδο της «εύλογης αξίας»
για τα Stock Options του IFRS 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €)


01/01/2023-30/09/2023

01/01/2022-30/09/2022

Μεταβολή

Κύκλος Εργασιών

59.450,28

45.725,15

30,02%

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων *

15.726,10

5.782,37

171,97%

*Στα «Καθαρά Κέρδη προ Φόρων» της περιόδου έχει αναγνωριστεί χρηματοοικονομικό έσοδο αξίας 2,03 εκ. ευρώ από την πώληση του 40% της SingularLogic. Χωρίς τον υπολογισμό του έκτακτου αυτού αποτελέσματος, τα καθαρά κέρδη του 9μήνου 2023 ανέρχονται σε 13,69 εκ. ευρώ και η μεταβολή των καθαρών κερδών σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022, διαμορφώνεται σε 136,82%.

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι:

i. η εκτίμηση της επίπτωσης λογιστικής αποτύπωσης με βάση τη μέθοδο της «εύλογης αξίας» για τα Stock Options του IFRS 2 στο εννεάμηνο 2023 ανέρχεται σε €1,6 εκ. ενώ στα αντίστοιχα μεγέθη του Ομίλου για το Δ’ Τρίμηνο του 2023 θα είναι €0,29 εκ. (συνολικά για το 2023 θα ανέλθει σε €1,91 εκ.) και για το Α’ Εξάμηνο του 2024 θα είναι €0,39 εκ.

ii. για τις επόμενες διαχειριστικές χρήσεις μετά το 2024, δεν υπάρχει περαιτέρω επίπτωση από το συγκεκριμένο χειρισμό που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθόδου της «εύλογης αξίας» για τα Stock Options του IFRS 2.

Tα αντίστοιχα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου (τα οποία παρουσιάζονται για σκοπούς πληροφόρησης) χωρίς την εφαρμογή της μεθόδου της «εύλογης αξίας» του IFRS 2 και αφορούν τη λογιστική απεικόνιση των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, διαμορφώνονται ως εξής:

Βασικά οικονομικά στοιχεία περιόδου 01/01/2023 – 30/09/2023
χωρίς την εφαρμογή της λογιστικής αποτύπωσης με βάση τη μέθοδο της «εύλογης αξίας»
για τα Stock Options του IFRS 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €)

01/01/2023-30/09/2023

01/01/2022-30/09/2022

Μεταβολή

Κύκλος Εργασιών

59.450,28

45.725,15

30,02%

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων*

17.342,54

10.619,68

63,31%

Adjusted EBITDA

17.908,96

13.719,93

30,53%

*Στα «Καθαρά Κέρδη προ Φόρων» της περιόδου έχει αναγνωριστεί χρηματοοικονομικό έσοδο αξίας 2,03 εκ. ευρώ από την πώληση του 40% της SingularLogic. Χωρίς τον υπολογισμό του έκτακτου αυτού αποτελέσματος, τα καθαρά κέρδη του 9μήνου 2023 ανέρχονται σε 15,31 εκ. ευρώ και η μεταβολή των καθαρών κερδών σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022, διαμορφώνεται σε 44,17%.

Συνοπτική κατάσταση οικονομικής θέσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €)

01/01/2023 - 30/09/2023

01/01/2022 - 30/09/2022

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα

23.420,54

21.489,02

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

11.155,68

6.798,41

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μίσθωσης

3.134,82

2.848,32

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός πληρωτέος στην επόμενη χρήση

2.921,97

10.931,14

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μίσθωσης πληρωτέες στην επόμενη χρήση

911,79

730,48

Καθαρός Δανεισμός

(5.296,28)

(180,66)

Ίδια Κεφάλαια

52.620,94

49.703,09

Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια

47.324,66

49.522,43

Συντελεστής Μόχλευσης

(0,1119)

(0,0036)

Η ρευστότητα του Ομίλου, συνεχίζει να κινείται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα (Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα € 23,4 εκατ), παρέχοντας στη Διοίκηση του Ομίλου τη δυνατότητα απρόσκοπτης συνέχισης του προγράμματος επέκτασης μέσω εξαγορών και υλοποίησης νέων επιχειρηματικών κινήσεων.

Ο Όμιλος διαθέτει αρνητικό καθαρό δανεισμό ύψους €5,30 εκατ. παρά την σημαντική καθαρή εκταμίευση μέσα στην περίοδο ποσού 11,49 εκατ. που προήλθε τόσο από τις σημαντικές εξαγορές που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εννεάμηνου του 2023, (NETERA Ο.Ε, DIGINET Ε.Π.Ε, ΟΡΟΣΗΜΟ Α.Ε, SCAN ΑBEE) όπως και την απόκτηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας στις θυγατρικές στρατηγικού χαρακτήρα (Epsilon SingularLogic & Epsilon HR). Επιπλέον στον υπολογισμό του αρνητικού δανεισμού δεν έχει συμπεριληφθεί ποσό €3,15 εκατ., που έχει επενδυθεί σε τίτλους σταθερής απόδοσης.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σημαντικό ποσοστό αύξησης στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου, ήταν αποτέλεσμα του ισχυρού ρυθμού οργανικής ανάπτυξης (+72%) όσο και των στοχευμένων εξαγορών που υλοποίησε ο Όμιλος επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική και τις αναπτυξιακές προοπτικές του για τα επόμενα έτη.

2. ΕΞΑΓΟΡΕΣ

Κατά το εννεάμηνο του 2023 συνεχίστηκε με επιτυχία το πρόγραμμα των εξαγορών του Ομίλου με στόχο τη διεύρυνση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό η μητρική εταιρεία απέκτησε στο Α’ Εξάμηνο του τρέχοντος έτους πλειοψηφική συμμετοχή στις εταιρίες ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ, ΝΕΤΕΡΑ ΟΕ & DIGINET ΕΠΕ.

Θα πρέπει επίσης να τονισθεί ότι εντός του τελευταίου τριμήνου πραγματοποιήθηκαν:

α) η εξαγορά του 60% της εταιρίας SCAN INFORMATION SYSTEMS ΑΒΕΕ (παροχή συστημάτων τεχνολογίας και εξειδικευμένων επιχειρηματικών λύσεων ελέγχου πρόσβασης και παρακολούθησης του προσωπικού) και

β) οι εξαγορές των μειοψηφικών ποσοστών σε δύο από τις βασικές θυγατρικές του Ομίλου, προσαυξάνοντας σημαντικά την αξία του Ομίλου. Συγκεκριμένα εξαγοράστηκαν από τους μετόχους μειοψηφίας :

  • ποσοστό 35,00% του συνόλου των μετοχών της EPSILON HR A.E. διαμορφώνοντας το συνολικό ποσοστό της μητρικής στο 100,00% της εταιρίας
  • ποσοστό 39,97% στην θυγατρική εταιρία του Ομίλου Epsilon SingularLogic A.E. διαμορφώνοντας το συνολικό ποσοστό της μητρικής στο 99,97% της εταιρίας

Η διοίκηση της μητρικής εταιρίας εκτιμά ότι η συγκέντρωση της απόλυτης πλειοψηφίας στις βασικές θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου αποτελεί στρατηγικό επιχειρηματικό βήμα που διασφαλίζει στο έπακρο για τους μετόχους της, τα αναμενόμενα οφέλη από τα αυξημένες πωλήσεις λόγω του εν εξελίξει ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων, την μόχλευση των πηγών χρηματοδότησης και τα προϊόντα & τις υπηρεσίες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής συνεργασίας με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

Τέλος, σημαντική κίνηση για τον Όμιλο αποτελεί επίσης η απόκτηση εντός του τρέχοντος μήνα από την Epsilon SingularLogic (θυγατρική εταιρία του Όμιλου) του συνόλου της δραστηριότητας του κλάδου integration, πωλήσεων και customer support software Retail & Fuel που απευθύνεται στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου καθώς και πρατηρίων υγρών καυσίμων της SingularLogic (θυγατρικής του Ομίλου SPACE HELLAS). Η συγκεκριμένη συναλλαγή, αξίας €3,0 εκατ., αναμένεται ότι θα ολοκληρώσει τις λύσεις του Ομίλου στις συγκεκριμένες αγορές και θα προσθέσει σε ετήσια βάση πωλήσεις πάνω από €5,5 εκατ. με σημαντική κερδοφορία.

3. ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η ανοδική τάση στις πωλήσεις θα συνεχιστεί τόσο για το 2024 όσο και το 2025 με κύριους άξονες :

  • την επέκταση της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στους προμηθευτές του Δημοσίου (B2G) η οποία αφορά σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών
  • την υποχρεωτική διασύνδεση POS με τα συστήματα τιμολόγησης και την αξιοποίηση των καινοτομικών λύσεων του Όμιλου (Soft POS, ψηφιακά ταμειακά συστήματα, υπηρεσίες Παρόχου)
  • την περαιτέρω προώθηση του συστήματος της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και της υποχρεωτικής διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα ERGANI II
  • την εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών σε συνεργασία με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (όπως το Epsilon Pay) στους τομείς του Business Software, του eCommerce και του Fintech
  • την ενίσχυση του ολοκληρωμένου οικοσυστήματος προστιθέμενης αξίας και την παροχή «all in one solution» για τους τελικούς πελάτες
  • την ενίσχυση των λύσεων σε κάθετες αγορές (Hospitality, Farmacy, Retail & Fuel)
  • την στρατηγική της συνεχούς αύξησης του «τελικού εσόδου ανά πελάτη» με την παροχή νέων λύσεων & υπηρεσιών
  • την σταδιακή ανάπτυξη των εργασιών του Ομίλου στο εξωτερικό μέσω θυγατρικών εταιριών (Κύπρος & Ρουμανία) και μέσω διαδικτυακών πωλήσεων (Epsilon Hospitality)

Ο Όμιλος εκτιμά ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις θα επιταχύνουν τις επενδύσεις τους στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω και των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ και του ΕΣΠΑ 2021-2027. Πιο συγκεκριμένα, οι ομάδες πωλήσεων του Ομίλου και οι επιχειρήσεις μέλη του Δικτύου αναμένεται να αξιοποιήσουν περαιτέρω τις ενισχύσεις (μέσω voucher) του προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ του Ταμείου Ανάκαμψης (για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων λιανικής τιμολόγησης, διασύνδεσης με EFT/POS και τιμολόγησης επί αυτοκινήτου με συνολικές ενισχύσεις (ύψους 160 εκ. ευρώ), τα ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία του τραπεζικού τομέα (και με την συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας). Σημαντικής αξίας χαρακτηρίζονται επίσης οι 3 Δράσεις του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ του νέου ΕΣΠΑ (που ξεκίνησαν να δέχονται αιτήσεις από τις 15/02/2023 με νέες ενισχύσεις ύψους 300 εκ. ευρώ) και οι ενισχύσεις του αναμενομένου Β’ κύκλου προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ύψους 40-50 εκ. ευρώ) και των προγραμμάτων ενίσχυσης της «ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (ύψους 350 εκ. ευρώ).

Με βάση και τα θετικά αποτελέσματα του εννεάμηνου του 2023, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι το χαρτοφυλάκιο ολοκληρωμένων λύσεων & προϊόντων, το δυναμικό πρόγραμμα εξαγορών και τα αναμενόμενα οφέλη από την στρατηγική συνεργασία με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, αποτελούν την βάση του επιχειρηματικού σχεδιασμού για την περίοδο 2023-2025 με στόχο πωλήσεων το 2025 τα €150 εκατ. και περιθώριο (margin) EBITDA άνω του 30%. Στρατηγικός στόχος της διοίκησης, παραμένει η συνεχής παραγωγή αξίας για τo προσωπικό, τους συνεργάτες και τους μετόχους της εταιρίας, ως ο μεγαλύτερος Όμιλος Επιχειρησιακού Λογισμικού & Λύσεων Τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:
Τμήμα Επενδυτικών σχέσεων: email: ir@epsilonnet.gr

Δείτε επίσης

Η Rainbow Waters LIVE στην cloud έκδοση του Microsoft Dynamics 365 Business Central InnovEra από την Data Communication!

Η Rainbow Waters LIVE στην cloud έκδοση του Microsoft Dynamics 365 Business Central InnovEra από την Data Communication!

Διαβάστε περισσότερα

Epsilon Digital - Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης | Περισσότερες από 15.000 επιχειρήσεις μας εμπιστεύονται καθημερινά για την Ηλεκτρονική τους Τιμολόγηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου!

Epsilon Digital - Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης | Περισσότερες από 15.000 επιχειρήσεις μας εμπιστεύονται καθημερινά για την Ηλεκτρονική τους Τιμολόγηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου!

Διαβάστε περισσότερα

Epsilon Training: 9η Συνεχόμενη Βράβευση με Διπλή Διάκριση στα Education Leaders Awards 2024

Epsilon Training: 9η Συνεχόμενη Βράβευση με Διπλή...

Διαβάστε περισσότερα