Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 30.06.2021 αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1) τη σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποτελούμενης από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα. O Πρόεδρος της Επιτροπής θα ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η Επιτροπή αποδοχών και Υποψηφιοτήτων : α) διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την πολιτική αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη γενική συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ν. 4548/2018, β) διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018, και σχετικά με τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, γ) εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την υποβολή της έκθεσης στη γενικής συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και δ) εντοπίζει και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει διαδικασίας η οποία προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας της. Για την επιλογή των υποψηφίων η επιτροπή υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που υιοθετεί.

2) ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων τα κάτωθι μη εκτελεστική μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. ΑΒΔΗΜΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, ως Πρόεδρο της Επιτροπής,

2. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ του ΜΙΧΑΗΛ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, ως Μέλος της Επιτροπής και

3. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, ως Μέλος της Επιτροπής

Δείτε επίσης

Επιτροπή Ελέγχου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021 αποφάσισε: α) η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, β) η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου,...

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέριος Καραμπίνας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα