Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) είναι ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά μέλη) που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαρκεί όσο η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Τα καθήκοντα της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι κυρίως τα ακόλουθα:

-Διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την πολιτική αποδοχών,
-Διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών,
-Εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο και
-Εντοπίζει και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, όπως αυτή συστάθηκε με την από 30/06/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Epsilon Net έχει ως εξής:

1. ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ,

2. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ, Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ και

3. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μέλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Δείτε επίσης

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά μέλη) που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας...

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέριος Καραμπίνας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα