Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι το πλαίσιο που καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυντών, των Μετόχων και των λοιπών Συμμετόχων της εταιρείας. Οι Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει ο Όμιλος Epsilon Net είναι σύμφωνες η κείμενη νομοθεσία.
Η Εταιρεία θεωρεί ότι η ορθή εφαρμογή των Αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι κλειδί για την βιώσιμη ανάπτυξη της, αλλά και για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των Επενδυτών όλων των Συμμετόχων της.

Οι Αρχές που έχουν υιοθετηθεί καθορίζουν:
Τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
Τα δικαιώματα των Μετόχων και την ισότιμη πρόσβαση τους στα εταιρικά στοιχεία
Τη σχέση των συμμετόχων (υπαλλήλων, πελατών, επενδυτών)
Την τήρηση του Νομοθετικού Πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες της Εταιρείας
Τη διαφάνεια στις κάθε είδους οικονομικές συναλλαγές και αποφάσεις
Την λειτουργία των Επιτροπών και Συμβουλίων
Την υψηλή ποιότητα των προϊόντων που δημιουργεί

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου
Επιτροπή Ελέγχου
Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

Κώδικες & Πολιτικές
1. Κανονισμός Επιτροπής Ελέγχου (PDF)
2. Πολιτική Αμοιβών (PDF)
3. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (PDF)
4. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (PDF)
5. Κώδικας Ηθικής & Δεοντολογίας (PDF)
6. Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ. (PDF)

Δείτε επίσης

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2020

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2020

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικά Δελτία - Πληροφοριακά Σημειώματα

Ενημερωτικά Δελτία - Πληροφοριακά Σημειώματα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας και η Περιβαλλοντική πολιτική της Epsilon Net...

Διαβάστε περισσότερα